Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2013-10-31 12:24:21 Aktualności

31.10.02013r. – Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/oferta.pdf

31.10.02013r. – Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Ludowego Chata Bogucka, dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, o nazwie „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia świetlicowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/. Prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Bogucicach.

Publikowana oferta poddana jest konsultacjom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dnia od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

fax (o41) 357 26 45

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Zobacz również: