Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dn. 09.05.2006r. ROŚ.IIIb.7627/39/06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) zawiadamiam, że: 1. w dniu 24.03.2006r. (data uzupełnienia wniosku 09.05.2006r.) w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Chruścice, Szarbków gmina Pińczów” skierowane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko następującej treści: Pieczęć podłużna o treści: Urząd Miejski 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10 tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pińczów dnia 09.05.2006 rok ROŚ.IIIb.7627/39/06 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Postanowienia art..51 ust.1 pkt.3 i ust.3 . pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz.627 z póź.zmianami ) wprowadzają wymóg stwierdzenia dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – obszar Natura 2000 konieczność sporządzenia raportu oraz określenie jego ewentualnego zakresu. Informacja o przedsięwzięciu: 1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie polega na budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chruścice, Szarbków gm. Pińczów. Jest to inwestycja liniowa i obejmuje : budowę telekomunikacyjnej szafy dostępowej w Szarbkowie, kabli rozdzielczych układanych bezpośrednio w ziemi, wyprowadzane na istniejące i budowane słupy teletechniczne a następnie podwieszane na podbudowie słupowej istniejącej i budowanej, budowie przyłączy ziemnych i napowietrznych. Słupki kablowe znajdować się będą 71 cm nad gruntem a słupy teletechniczne 5,6m i 6,8 m. Puszki kablowe przyłączy wyposażone będą w urządzenia ochrony przed przepięciami i przewężeniami powstającymi w torach kablowych i napowietrznych. Przyłącza ziemne wykonane będą kablami układanymi bezpośrednio w ziemi. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarach zabudowanych. Trasa projektowanych kabli i linii słupowych przebiega w pasach drogowych dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz wzdłuż dróg na gruntach budowlanych i rolnych. Kable ziemne będą układane częściowo współbieżnie do istniejących telekomunikacyjnych linii kablowych. Lokalizacja projektowanych urządzeń wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, naziemnego oraz uzgodnień branżowych. 2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych : Chruścice: 1178/1, 1180/1, 1187/2, 1191, 1143, 1223, 1224, 1225, 1018/1, 1151, 1152, 1024/1, 1623, 1220/1, 1217/1, 1527/1, 1160, 1162, 1165/1, 1241, 1242, 1589, 1243/1, 1240/1, 1240/2, 1166, 115/1, 1117/1, 1133, 1134, 1135/1, 1256, 1259, 1261, 1137/1, 1204/1, 1206/1, 1196/1, 1174/1, 1116/1, 425, 461, 1026/1, 1227, 1226, 1648, 1114/1, 618/1 Szarbków: 364, 365, 369, 368, 372, 385, 375, 412/2, 380/2, 380/1, 414, 427/1/ 427/2, 428/2, 429/4, 430/1 Powierzchni działek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy procent powierzchni zajmowanej do powierzchni działek. Powierzchnia zajmowana przez przedsięwzięcie : - linia kablowa podziemna 0,947 km, 28,4 m² - linia kablowa nadziemna 1,263 km, 37,8 m² - konstrukcje wsporcze ( słupy ) 24 szt, ogółem 1,03 m² Inwestycja realizowana jest na obszarach zabudowanych. Zajmowana powierzchnia jest obecnie wykorzystywana jako pas drogowy pokryty trawą ; działki budowlane – trawniki, chodniki i wjazdy; tereny rolne – łąki i pastwiska i nieużytki , teren pokryty pospolitymi gatunkami traw. 3. Rodzaj technologii. Do budowy zostaną zastosowane znormalizowane kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej. Przekroczenia dróg o ulepszonej nawierzchni , rowów melioracyjnych wykonane zostaną metodą przecisku poziomego. Na słupach zostaną zamontowane piorunochrony, a cała instalacja słupowa będzie uziemiona. Wysokość słupów zaprojektowano z uwzględnieniem ukształtowania terenu. 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia Istniejące zagospodarowanie terenu, jego ukształtowanie, uwarunkowania formalno-prawne nie pozwalają na inne rozwiązania alternatywne realizacji inwestycji. 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii – inwestycja nie wymaga dostarczania surowców, materiałów, paliw. 6. Rozwiązania chroniące środowisko. Przedsięwzięcie nie wykorzystuje zasobów naturalnych, nie powoduje emisji do środowiska substancji, pola elektromagnetycznego, energii, promieniowania lub innych czynników szkodliwych czy uciążliwych również w przypadku wystąpienia awarii instalacji. Przekroczenia linii kablowych pod rowami melioracyjnymi i odwadniającymi zaprojektowano pod ich dnem co nie utrudni przepływu wód . Przyjęty sposób zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na walory przyrodniczo – krajobrazowe. Inwestycja nie wymaga odprowadzenia wód opadowych, nie wprowadza odpadów do środowiska 7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – przedsięwzięcie nie wprowadza ścieków technologicznych i bytowych do środowiska. 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy 9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko. Działki objęte przedsięwzięciem, położone w Chruścicach znajdują się na obszarze NATURA 2000 OSTOJA NIDZIAŃSKA PLH 260003 natomiast działki położone w Szarbkowie poza jej granicami. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w zasięgu Szanieckiego Parku Krajobrazowego. W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii, dotyczącej konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu . Informuję, że w/w przedsięwzięcie nie jest umieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm./ Zał. szt.2 (ksero mapy ewidencyjnej i wykaz stron ) Otrzymują : 1. Adresat 2.Pan Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61 25-456 Kielce Pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A. 3. Strony wg wykazu powiadomione obwieszczeniem 4. a/a pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza mgr Alina Pełka z - ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (podpis) 2. Zapytanie skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2006r. znak: ROŚ. IIIb. 7627/39/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, pt. w godz. 7.30-14.00 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 896

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-10 13:26:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-11 08:55:33
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-10 13:26:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony