2006

Wersja do druku

2006

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości o umieszczeniu w publicznym, dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid.858/1we wsi Brzeście

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pińczów ul. Nowowiejska do 7 Źródeł i Skrzypiów, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeście, Podłęże, Włochy, Szczypiec, Skowronno Górne.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pińczów ul. Nowowiejska do 7 Źródeł i Skrzypiów, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeście, Podłęże, Włochy, Szczypiec, Skowronno Górne

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów podaje do wiadomości publicznej o umieszczeniu w publicznym, dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ogrodzenia na działce o nr. ew. 131 obręb 04 od strony ulicy 3–go Maja w mieście Pińczów

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zawiadomienie stron o toczącym się postępowaniu w sprawie "Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa"

Zaytanie do Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka magistrali wodociągowej z rur PE Ø 200/100, w miejscowościach Krzyżanowice Średnie i Krzyżanowice Dolne.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 341 i 618/1, położonych w miejscowości Chruścice.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 242, 467/1 i 742/1, położonych w miejscowości Uników.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę drogi wewnętrznej o długości ok. 400 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomości położonej w obrębie 12 miasta Pińczowa i oznaczonej numerami ewid.: 26/16, 26/14, 26/12, 21/2, 26/18 i 26/10.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 20 marca 2006 roku została wydana decyzja o lo-kalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczo-nych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych na terenie miasta Pińczowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zatrudni od zaraz w Urzędzie Miejskim w Pińczowie pracownika na stanowisko audytora wewnętrznego

Informacja o umieszczeniu decyzji w publicznym wykazie

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o uwarunkowaniach środowiskowych zamieszczono decyzję o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „adaptacja istniejącego budynku magazynowego na przechowalnię owoców i warzyw na działce nr ewid. 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, obręb 02 miasto Pińczów” pod poz. 8/06

Ogłszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o odwołaniu przetargu

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, ustalony na dzień 4 maja 2006 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 23 marca 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach nr nr ewid. /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych na terenie sołectw Kowala i Pasturka, gmina Pińczów, dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej /linie kablowe ziemne miedziane/.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że dnia 24.03.2006 roku (data uzupełnienia wniosku 08.05.2006r.) na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul.Gomółki 61 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach - Chruścice, Szarbków gm.Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa"

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono wniosek pn. „rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA BTS nr 55132.09 „Pińczów Centrum” na działce ew. nr 26/3 obr.2 w Pińczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że dniu 27 marca 2006 roku zostało wszczęte na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko- Kieleckiego S.A. z/s w Skarżysko- Kamiennej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka magistrali wodociągowej z rur PE Ø 200/100 mm w miejscowości Krzyżanowice Średnie - Krzyżanowice Dolne.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów że w dniu 24.03.2006r. (data uzupełnienia wniosku 09.05.2006r.) w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Chruścice, Szarbków gmina Pińczów” skierowane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informacaja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacaja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa obiektu produkcyjno-magazynowego płyt gipsowo-kartonowych realizowanego wewnątrz istniejącego budynku na działce nr ewid.1653 na gruntach wsi Chruścice przez Rigips Polska -Stawiany Sp. z o.o, Szarbków 73.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną budynku gospodarczego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 45, a położonej w obrębie 15 miasta Pińczowa przy ul. Batalionów Chłopskich.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, że w dniu 24.03.2006 r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm Pińczów” na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach reprezentowanej przez pełnomocnika Kazimierza Ginał 25 456 Kielce ul. Gomółki 61 skierowane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Przetwórstwa Owoców i Warzyw „GOMAR” Irena Górniak, Zakład w Pińczowie, ul. Przemysłowa 6, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 242, 467/1 i 742/1, położonych w miejscowości Uników, dla inwestycji pod nazwą „Ekorozwój Ponidzia"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwieszcza, że w dniu 18.05.2006r. przedłożono do uzgodnienia projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa: na wniosek PFK GASKON S.A 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 618/1, położonej w miejscowości Chruścice, dla inwestycji pod nazwą „Ekorozwój Ponidzia"

Obiweszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Postanowienie dotyczące stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „zakup materiałów kamiennych” – otwarcie ofert w dniu 18.04.2006 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów: Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin gm. Pińczów”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 22 maja 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę odcinka drogi dojazdowej o długości ok. 50 m do osiedla „Nowa Wieś”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, o konieczności sporządzenia rapotu dla przedsięwzięcia pn.Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Brzeście i Podłęże gm. Pińczów”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że na wniosek Państwa Krystyny i Jerzego Pitek, z dnia 25 maja 2006 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii napowietrznej N/N służącej zasilaniu w energię elektryczną projektowanego budynku mieszkalnego w obrębie nieruchomości nr nr ewid. 410, 418, 419, 420 położonych w Młodzawach Dużych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiska dla przedsięwzięcia pn.„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm. Pińczów”

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 05 czerwca 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną budynku gospodarczego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 45, a położonej w obrębie 15 miasta Pińczowa przy ul. Batalionów Chłopskich.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Chruścice, Szarbków gmina Pińczów” zostało wydane postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniuna środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że dnia 19.06.2006 roku na wniosek Gminy Pińczów za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Kuchniaka,25-553 Kielce, ul. Klonowa 26/17 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: podwieszeniu przewodu oświetleniowego na istniejących liniach napowietrznych niskiego napięcia 230/400V w Podłężu, gm.Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

zapytanie o wyrażenie opinii czy planowane przedsięwzięcie powinno być zaliczone do przedsięwzięć o których mówi art. 46 ust. 1 pkt. 2 a w związku z tym, czy konieczne jest wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „podwieszeniu przewodu oświetleniowego na istniejących liniach napowietrznych niskiego napięcia 230/400V w Podłęzu Gmina Pińczów”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii oświetleniowej NN na odcinku o długości ok. 170 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Młodzawy Duże i oznaczonych numerami ewid.: 114, 113, 112, 111, 110/1, 110/3, 110/4, 109, 117.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Budowa pawilonu handlowo – usługowego o pow. sprzedaży ok. 985 m2 z kotłownią olejową, ze zbiornikami na olej opałowy o poj. 10m3, budowa zjazdów publicznych, urządzenie parkingu, budowa pylonu reklamowego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Pińczowie obręb 14 nr ew. działek: 6/3, 6/5, 6/6,

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Zbigniewa Pabiniaka , 54 – 611 Wrocław, ul. Godlewskiego 13/5, w którego imieniu działa Jerzy Gryc, 28 – 100 Busko – Zdrój, ul. Cegalana 14 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa pawilonu handlowo – usługowego o pow. sprzedaży ok. 985 m2 z kotłownią olejową, ze zbiornikami na olej opałowy o poj. 10m3, budowa zjazdów publicznych, urządzenie parkingu, budowa pylonu reklamowego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Pińczowie obręb 14 nr ew. działek: 6/3, 6/5, 6/6,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości nr nr ewid. 895 i 896, położonej w miejscowości Kopernia, gmina Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:„Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwieszcza, że w dniu 25.07.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” został skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa 2 hangarów z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu paralotniowego i lotniowego oraz czasowego samolotów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2006 roku zostało wszczęte na wniosek Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko- Kieleckiego S.A. z/s w Skarżysko-Kamiennej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w obrębie 02 miasta Pińczowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2006 roku zostało wszczęte na wniosek P. Grzegorza Zająca, zam. w Pińczowie przy ul. Średniej 25/7, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych na terenie miasta Pińczowa

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn : poszukiwanie i rozpoznawanie złoż kopaliny pospolitej- wapienie na działkach o nr ewid.386 i 388/1 w miejscowości Włochy .

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza i Gminy Pińczów, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja złoża piasków kwarcowych „Szczypiec I w zachodniej części działki nr 831 w m. Chruścice. ”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii oświetleniowej NN na odcinku o długości ok. 150 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Marzęcin i oznaczonych numerami ewid.: 516/1, 518, 520, 523/1, 525, 527, 529/1, 531/1, 532, 533/1, 534/1, 681.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja złoża piasków kwarcowych „Szczypiec II we wschodniej części działki nr 831 w m. Chruścice.”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2006 roku została wydana na rzecz P. Grzegorza Zająca, zam. w Pińczowie przy ul. Średniej 25/7, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 08 miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 296, 301/3,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 04 sierpnia 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm. Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2006 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości nr nr ewid. 895 i 896, położonej w miejscowości Kopernia, gmina Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2006 roku została wydana decyzja o lo-kalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi dojazdowej o długości ok. 50 m do osiedla „Nowa Wieś” oraz ciągu pieszego tzw. Stoku wraz z urządzeniami odwadniającymi na działkach położonych w Pińczowie i oznaczonych numerami ewid.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV „Przemysłowa - PZGS w Pińczowie” wydanej na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko- Kieleckiego S.A. w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Obwieszcza, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ulicy Przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi) informuję, że w dniu 25.09.2006r. zostało wydane postanowienie dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetleniowej NN na odcinku o długości ok. 150 m.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” wpłynęło postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak:ŚR.IV.6613/2-260/06 z dnia 02.10.2006r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono wniosek pn. „rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA BTS nr 55132.09 „Pińczów Centrum” na działce ew. nr 26/3 obr.2 w Pińczowie.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz miasta i Gminy Pińczów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono decyzję nr 45/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”. Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu przewoźnej Stacji Bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o.” Gacki Mobile 5330 ” w miejscowości Leszcze na działce o nr ewid. 475/47 .

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii energetycznej oraz napowietrznej linii oświetleniowej NN o łącznej długości ok. 170 m, lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Młodzawy Duże i oznaczonych numerami ewid.: 114, 113, 112, 111, 110/1, 110/3, 110/4, 109,117.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje,że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek złożony przez SEMIX Sebastian Fabiańczyk, ul .Wojska Polskiego 15, 42-287 Psary, działający w upoważnieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 55334_Gacki_ Centrum” na działce o nr ewid.1054 obręb 37, we wsi Wola Zagojska Górna.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwieszcza że, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ulicy Przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi) informuję, że w dniu 18.10.2006r. wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Wojewody Świętokrzyskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta iminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopaliny pospolitej – wapienie na działkach o nr ewid. 386 i 388/1 we wsi Włochy metodą odwiertu i szybika.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stodoły na oborę oraz budowie płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę w miejscowości Kopernia.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. .„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Brzeście i Podłęże gm. Pińczów”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwieszcza, że w dniu 24. 10. 2006 roku, w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm. Pińczów dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Kazimierz Ginał ul. Gomółki 61, 25- 456 Kielce

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o wym.30x 52,5m do utrzymania buhajów metodą ściółkową, zbiorników na gnojówkę o poj.125 m² na działce o nr ewid.1312/4 we wsi Brzeście.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. . „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”

Informacja Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono decyzję nr 46/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa pawilonu handlowo – usługowego o pow. sprzedaży ok. 985 m2 z kotłownią olejową, ze zbiornikami na olej opałowy o poj. 10m3, budowa zjazdów publicznych, urządzenie parkingu, budowa pylonu reklamowego.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin gm. Pińczów”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczówzawiadamia, że dnia 03.11.2006 roku na wniosek Gminy Pińczów ul. 3 – go Maja 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków na ulicy Kluka w Pińczowie.

Informacja Burmistrza Miasta iGminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości żeże w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono decyzję nr 40/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” – budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w Pińczowie. Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w dniu 08.11.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Przemysłowej” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi) wpłynęło postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak: ŚR.V.6613/2-391/06 z dnia 06.11.2006r. uzgadniające przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwieszcza, że w dniu 22. 11. 2006 r. w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków na ulicy Kluka w Pińczowie”

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości podatków i opłat

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej

Obwieszczenie Burmistrza, Budowa chodnika w Bogucicach

wszczęcie postępowania sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 767 wraz z wyposażeniem technicznym (urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe), lokalizację której przewiduje się na nieruchomościach położonych w miejscowości Bogucice.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. księgowości podatków i opłat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej

Budowy odcinka kanalizacji teletechnicznej ok. 50m, oraz posadowienie 3 studni teletechnicznych na ul. Plac Wolności i 3 Maja w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 202, 313, 177, 178 położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Budowa odcinka drogi.

Budowa odcinka drogi dojazdowej klasy technicznej D ½ wraz z placem manewrowym, chodnikiem jednostronnym, zjazdami indywidualnymi na przylegające posesje sąsiednie, dojściem do przedszkola przy ul. Klasztornej, odwodnieniem i przebudową oświetlenia (nawierzchnia dojazdu utwardzona, chodnik z kostki betonowej), w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 168/16, 171, 277/1 położonych na obrębie 13 miasta Pińczowa.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów Przebudowa ul. Bat Chł.

Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 767 relacji Pińczów- Busko Zdrój, budowa kanalizacji deszczowej na powyższym odcinku na nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pińczowa i oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 275/3.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow dla budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kluka

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji grun-tów numerami: 1/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20/4, 21/1, 21/2, 26/10, 26/11, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej/ w ulicy Kluka.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow - Budowa wodociągu Krzyżanowice

Ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujące budowę wodociągu w miejscowościach Krzyżanowice Średnie i Krzyżanowice Dolne.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow - Linia elektroenergetyczna Pińczów

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia, lokalizację której przewidziano na nieruchomościach położonych w obrębie 03 i 06 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta igminy Pińczów - Przebudowa ul. Batalionów Chlopskich, Budowa Konalizacji deszczowej.

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pińczowa i oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 275/3, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie ulicy Batalionów Chłopskich leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 767 relacji Pińczów- Busko Zdrój, na odcinku od km 0+425 do km 0+627 /tj. od budynku nr 39 przy w/w ulicy do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą/, polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni z 6,0 m na 7,0 m, - budowie kanalizacji deszczowej na powyższym odcinku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4942

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-12-28 14:44:23
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-12-28 14:49:01
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2010-01-26 14:08:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony