Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dn. 10.05.2006r. ROŚ.VIb.7627/38/2/06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) zawiadamiam, że: 1. w dniu 24.03.2006 r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm Pińczów” na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach reprezentowanej przez pełnomocnika Kazimierza Ginał 25 456 Kielce ul. Gomółki 61 skierowane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko następującej treści: Pieczęć podłużna o treści: Urząd Miejski 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10 tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pińczów dnia 10.05.2006 rok ROŚ.VIb.7627/38/2/06 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Postanowienia art..51 ust.1 pkt.3 i ust.3. pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz.627 z póź. zmianami) wprowadzają wymóg stwierdzenia dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – obszar Natura 2000 konieczność sporządzenia raportu oraz określenie jego ewentualnego zakresu. Informacja o przedsięwzięciu: 1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Inwestycja jest zaliczana do infrastruktury technicznej. Jest to inwestycja liniowa zaliczana do instalacji niskoprądowych. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowę telekomunikacyjnych kabli rozdzielczych układanych bezpośrednio w ziemi wprowadzanych do montowanych słupków kablowych, budowę przyłączy ziemnych od słupków kablowych do budynków mieszkalnych. Kable rozdzielcze będą budowane od istniejącego kabla ziemnego w m. Pasturka do projektowanych o obiektów kablowych w miejscowości Kowala. Jako obiekty kablowe projektuje się rozdzielcze słupki kablowe polietylenu średnicy 11 cm i wysokości nad gruntem 71 cm, koloru czarnego. Przyłącza będą budowane od obiektów kablowych do puszek kablowych wyposażonych w urządzenia ochrony przed przepięciami i przetężeniami powstającymi w torach kablowych montowanych na zewnątrz budynków mieszkalnych. Przyłącza ziemne będą wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach zabudowanych i rolnych. Trasa projektowanych kabli przebiega w pasach drogowych dróg publicznych oraz wzdłuż dróg na gruntach budowlanych i rolnych. Kable ziemne częściowo będą układane współbieżnie do istniejącej linii telekomunikacyjnej napowietrznej. Lokalizacja projektowanych urządzeń wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, nadziemnego oraz norm, przepisów i uzgodnień branżowych. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Przy ustalaniu trasy i charakteru sieci –podziemna wzięto pod uwagę względy bezpieczeństwa, racjonalnego zagospodarowania terenu, istniejące zagospodarowanie terenu, warunki operatora sieci oraz przyszłą eksploatację i ochronę środowiska. Po wykonaniu robót budowlano montażowych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: Pasturka: 292/3,296,626,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,540,541,542,774,543,544,545,546,547,548,549,550,551,803,552,553,554,828,555,558,561,560,557,559,580,581,583,585, 586,536,533,534,535, 538. Kowala: 342,341,340,338,337,336,524,334,333,332,331,330,329,328,327,326,551,325,324,323,322, 321,320,319,318/2,317/2,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306/2,306/1,305,304/4, 318/1,339,343,351,352,360,391,402,405,406,407,301/1,300,297,296,295,293,292,192,100/3,100,191/1,191/2,190,189,186,185,184,182,179,178/1,177,176,174,172,171,167,165/1,164/1, 163,162,161,158,157, 156/1,155,126,98,96,95. Powierzchni działek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy procent powierzchni zajmowanej do powierzchni działek. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: lp Rodzaj budowli Zakres rzeczowy LINIE PODZIEMNE 1 Linia kablowa rozdzielcza 4,393 km 2 Linie kablowe przyłącza 0,472km LINIA NAZIEMNA 1 Słupki kablowe 7szt. Zajmowana powierzchnia jest obecnie wykorzystana: Część pasa drogowego pokrytego trawą. Działki budowlane – trawniki, chodniki, wjazdy. Tereny rolne – łąki i pastwiska, teren pokryty pospolitymi gatunkami traw. 3. Rodzaj technologii. Do budowy będą zastosowane znormalizowane kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej. Kable ziemne będą układane w wykopie wąsko – przestrzennym na głębokości 0,7 m i 1,0 m na terenach rolnych z wyjątkiem przejść pod drogami i rowami melioracyjnymi gdzie zaprojektowano przepusty z rur HDPE. Przekroczenia dróg o ulepszonej nawierzchni i rowów melioracyjnych zostaną wykonane bez naruszenia ich konstrukcji metodą przecisku poziomego. Głębokość ułożenia rur wyniesie w zależności od kategorii drogi od 1,1 m do 1,5 m i pod rowami 1,5 m Na wjazdach na posesje, na skrzyżowaniach z sieciami technicznymi i przy układaniu wzdłuż drogi w pasie drogowym kable zostaną ułożone w rurach ochronnych grubościennych tworzywa sztucznego. Rury ochronne zostaną uszczelnione przed przenikaniem wody i gazu za pomocą uszczelek pianki poliuretanowej nie zawierającej FCK. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu w przyszłości prac ziemnych nad budowanym kablem w połowie głębokości zakopana zostanie ułożona taśma ostrzegawcza. Jako ochronę przepięciowo – przetężeniową torów napowietrznych i abonenckich zastosowano dwustopniowe ochronki przepięciowo – przetężeniowe typu ONP – 2 10 kA (8/20us) do budowy uziemień zastosowano zestawy uziomów pionowych miedziowanych. 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia Istniejące zagospodarowanie terenu, jego ukształtowanie ,uwarunkowania formalno-prawne nie pozwalają na inne rozwiązania alternatywne realizacji inwestycji. 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii – inwestycja wymaga zasilania energetycznego, szacunkowe zapotrzebowanie 6 kW/MW. 6. Rozwiązania chroniące środowisko. Inwestycja nie wykorzystuje zasobów naturalnych, nie powoduje emisji do środowiska substancji, pola elektromagnetycznego, energii, promieniowania lub innych czynników szkodliwych czy uciążliwych również w przypadku wystąpienia awarii instalacji. Przekroczenia linii kablowych pod rowami melioracyjnymi i odwadniającymi zaprojektowano pod ich dnem co nie utrudni przepływu wód. Przyjęty sposób zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na walory przyrodniczo –krajobrazowe. Inwestycja nie wymaga odprowadzenia wód opadowych, nie wprowadza odpadów do środowiska. 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy 9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko. Działki objęte przedsięwzięciem znajdują się na obszarze NATURA 2000 OSTOJA NIDZIAŃSKA PLH 260003 i na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii, dotyczącej konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu. Informuję, że w/w przedsięwzięcie nie jest umieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm./ Zał. szt.2 (ksero mapy ewidencyjnej i wykaz stron ) Otrzymują : 1. Adresat 2. Pan Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61 25-456 Kielce Pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A. 3. Strony wg wykazu powiadomione obwieszczeniem 4. a/a pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza mgr Alina Pełka z -ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (podpis) 2. Zapytanie skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2006r. znak: ROŚ.VIb.7627/38/2/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, pt. w godz. 7.30-14.00 Z up Burmistrza Z – CA Burmistrza mgr Jan Bębenek
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1293

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-10 13:37:41
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-11 08:55:23
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-10 13:37:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony