Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 20.06.2006 rok

ROŚ.VIb.7627/38/3/06

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

    Zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627, z póź. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z póź.zm) zawiadamiam, że:

1.w dniu 20.06.2006 roku w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości – Kowala gm. Pińczów” zostało wydane postanowienie określające obowiązek i zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko  następującej treści:

 

 

Pieczęć podłużna o treści

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Pińczów, dn.20.06.2006r.

 

ROŚ.VIb.7627/38/3/06

 

POSTANOWIENIE

 

 

                          Na podstawie art. 51 ust.1 pkt.3, ust. 2 i 2a oraz ust.3 pkt. 2 w związku z art. 46a ust.7 pkt.4, ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.   z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póź.zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków                          w miejscowości Kowala gm. Pińczów”  

 

POSTANAWIAM

 

nałożyć na Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach w imieniu, której działa Pełnomocnik Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61, Kielce obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 

I.

       1)   opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu
w fazie realizacji i eksploatacji,

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu

    b)najkorzystniejszego dla środowiska

      wraz z uzasadnieniem wyboru,

4) i 4a nie dotyczy

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)   ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

c)-d) nie dotyczy

e)wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-b

6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)   istnienia przedsięwzięcia,

b)   wykorzystywania zasobów środowiska,

oraz metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

8), 9) , 10), 10a  i 11)  nie dotyczy

12) nie dotyczy

13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

14) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

15) nazwisko osoby sporządzającej raport,

16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

 

II. Informacje, o których mowa w części I pkt. 5-7, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanego wariantu w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

 

III. W raporcie należy rozważyć wariantowanie lokalizacji inwestycji w przypadku          możliwości pogorszenia stanu siedlisk i gatunków chronionych na mocy dyrektyw  siedliskowej i ptasiej.     

 

IV. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

 

 

UZASADNIENIE

 

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach, w imieniu, której działa Pełnomocnik Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61, Kielce zwróciła się z wnioskiem z dnia 17.03.2006r (data wpł. 24.03.2006 rok ) do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie nie tylko na obszarach zabudowanych        i pasach drogowych ale również na terenach rolnych – łąki, pastwiska i nieużytki. .Prowadzone roboty ziemne czasowo zmienią ukształtowanie terenu a praca sprzętu mechanicznego będzie źródłem hałasu. Te elementy mogą, szczególnie na etapie realizacji, znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – Ostoja Nidziańska PLH 260003                        i spowodować zmiany w siedliskach i gatunkach roślin i zwierząt chronionych  na tym terenie na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

Po przeanalizowaniu wniosku organ uznał że, wnioskowana inwestycja zgodnie                                                            z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.     w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz.U. nr 257, poz.2573 z późn. zm.) a w szczególności § 5 ppkt. 2e, może znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasięgnięciu opinii wojewody w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt.3 i ust. 3 pkt. 2 organ wystąpił z zapytaniem do Wojewody o stwierdzenie obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 12.06.2006r. znak: ŚR.IV.6613/2-141/06 (data wpływu do Urzędu 16.06.2006r.) wyraził opinię o zasadności sporządzenia raportu. Organ po przeanalizowaniu zakresu wskazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Organ, zgodnie z treścią art. 51 ust. 2a odstąpił od nałożenia pełnego zakresu raportu a skupił się tylko na możliwych oddziaływaniach w odniesieniu do siedlisk i gatunków, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz zgromadzonymi dokumentami, organ rozstrzygnął jak     w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

Otrzymują :

1.Pan Kazimierz Ginał                                                                      Pieczęć podłużna o treści :            

   ul.Gomółki 61,45-456 Kielce                                                  Z.up. Burmistrza  mgr Alina Pełka                                                                                                                                                                                                                             

  Pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A.                         z-ca  Naczelnika Wydziału Rolnictwa

2.Strony wg wykazu                                                                             i  Ochrony  Środowiska    

   powiadomione przez obwieszczenie                                                              (podpis)

3.a/a                                                                                           

 

2. Doręczenie postanowienia z dnia 20.06.2006 rok znak ROŚ.VIb.7627/38/3/06, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy  można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7  w dniach pracy Urzędu tj. pon, śr., czw.  godz. 7³º-15³º , wtorek 7³º- 17ºº i w  pt. 7³º- 14ºº

 

 

]


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 847

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-06-22 13:06:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-26 07:58:43
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2011-03-18 08:48:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony