Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 53/06

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro

 

Gmina Pińczów

 

28- 400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, woj. świętokrzyskie

tel: 041-357- 38 - 71 do 75,  fax: 041- 357- 26 - 45

 

ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Budowa ulicy Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - projekt”

 

Rodzaj zamówienia: usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):74232200-6 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2006r.

 

Wadium: nie przewiduje się  

 

Kryteria oceny ofert:

cena  -  100%

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10,  tel: 041-357-38-71 do 75, fax: 041-357 – 26 – 45, pokój nr 41

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pinczow.com.pl

 

Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: mgr inż. Ryszard Barna                  tel.: 041-357 – 38 – 71 do 75 wew.49 , kom. 606454892 w zakresie przedmiotu zamówienia , mgr inż. pl. przestrz. Anna Kawiorska  tel: 041-357-38-71 do 75 wew. 46, w zakresie procedury przetargowej, fax: 041-357- 26- 45.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1.      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3.      posiadają w dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określone przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione w poniższej tabeli.

 

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

Wymagana liczba osób

Staż (od kiedy  posiada odpowiednie uprawnienia)

Doświadczenie zawodowe (liczba porównywalnych prac)

1

Projektant robót drogowych

1 osoba

5 lata

2

2

Projektant robót elektrycznych

1 osoba

4 lata

2

3

Projektant robót sanitarno - wodociągowych

1 osoba

4 lata

2

 

4.  posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należy wykonanie w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu dróg gminnych lub kategorii wyższej o odcinkach co najmniej 1000mb, a charakter tych prac podobny był do wymienionego  wyżej zamówienia.

 

Uwaga:

Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać , że łącznie spełniają powyższy warunek.

 

 

5. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia co najmniej 50 000,00zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy)

 

      Uwaga:

      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musza   wykazać, że warunek dotyczący płynności bieżącej spełnia każdy z wykonawców, warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia spełniają łącznie wszyscy wykonawcy.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Pińczowie,  28 – 400 Pińczów, ul.3 Maja 10  (piętro), kancelaria pokój nr 29

 

Termin składania ofert upływa dnia 27 lipca 2006 r. o godz. 10:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Pińczowie,  28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, świetlica,  w dniu 27 lipca 2006 r. o godz. 10:15.

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Pińczów,17 lipca 2006r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 889

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-17 13:23:20
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-31 08:36:53
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-17 13:23:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony