Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dn. 18.07.2006r.

 

ROŚ.VIb.7627/80/06

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) zawiadamiam, że:

 

1. w dniu 19.06.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących liniach napowietrznych niskiego napięcia 230/400 V w Podłężu gm. Pińczów” skierowane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko następującej treści:

 

 

Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Pińczów dnia 18.07.2006 rok

 

ROŚ.VIb.7627/80/06

                                               WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

             

        Postanowienia art. 46 ust. 4 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2000r Nr 98,poz.1071 z póź. zm.) wprowadzają wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania prac budowlanych.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wszczął na wniosek Gminy Pińczów postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na  „podwieszeniu przewodu oświetleniowego na istniejących liniach napowietrznych niskiego napięcia 230/400V w Podłęzu Gmina Pińczów” .

Przedsięwzięcie to nie jest umieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. z 2004 roku Nr 257,poz.2573 ze zm./ ale będzie realizowane na działkach, które położone są w OSTOI NIDZIAŃSKIEJ PLH 260003 - Natura 2000 oraz w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym .

  

Informacja o przedsięwzięciu :

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ew.: 195, 358, 570, 402, 403, 404,405, 644, 645/1, 645/2, 648, 688, 482, 601, 586,467, 464, 461,459 we wsi Podłęże Gmina Pińczów, jest to teren zabudowany i działki są także zabudowane.

Obecnie dla tych działek nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Materiały użyte do realizacji przedsięwzięcia nie będą zawierały substancji szkodliwych dla środowiska . 

          Prosimy o wyrażenie opinii czy planowane przedsięwzięcie powinno być zaliczone do przedsięwzięć o których mówi art. 46 ust. 1 pkt. 2  a w związku z tym, czy konieczne jest wydanie decyzji środowiskowej. W przypadku opinii twierdzącej, prosimy o opinię dotyczącą sporządzenia raportu oraz określenie jego ewentualnego zakresu.

 

Zał. szt.2

(ksero mapy ewidencyjnej

i wykaz stron )

Otrzymują :

1. Adresat

2.Pan Piotr Kuchniak

   ul. Klonowa 26/17

   25-553 Kielce

   Pełnomocnik Gminy Pińczów.

3. Strony wg wykazu

   powiadomione obwieszczeniem

4. a/a

              pieczęć o następującej treści: 

                                                                Z up.Burmistrza

                                                                mgr Alina Pełka

                                                          z -ca Naczelnika Wydziału 

                                                     Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                      (podpis)

 

2. Zapytanie skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2006r.znak: ROŚ. VIb. 7627/80/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia . Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach

pracy pon. śr. czw.  w godz. 7.30 – 15.30, pt. w godz. 7.30-14.00

 

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                    mgr inż. Łukasz Łaganowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 983

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-07-20 13:31:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-07-31 08:34:59
Ostatnia zmiana: Teresa Gręda, data: 2011-08-17 14:43:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony