Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.     Nazwa i adres jednostki : Urząd Miejski w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

2.     Nazwa stanowiska pracy: aplikant Straży Miejskiej

 

3.      Wymogi kwalifikacyjne

1)      Posiada obywatelsko polskie,

2)      Ukończył 21 lat,

3)      Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      Co najmniej wykształcenie średnie,

6)      Nienaganna opinia,

7)      Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

8)      Oświadczenie o niekaralności,

9)      Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

4.     Wymagania dodatkowe

1)      Obligatoryjne uprawnienia – prawo jazdy kat. B,

2)      Doświadczenie zawodowe – odbyta zasadnicza służba wojskowa w Oddziałach Prewencji, Żandarmerii Wojskowej / fakultatywnie /,

3)      Predyspozycje osobowościowe – asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, łatwość w podejmowaniu decyzji, umiejętność w zespole,

4)      Umiejętności zawodowe – obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego.

 

5.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisk:

1)      Zadania główne - wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,

2)      Zadania pomocnicze – nie wynikające z Ustawy, zlecone przez przełożonego,

3)      Zadania okresowe - wynikające z aktualnie istniejących potrzeb,

4)      Zakłócenia działalności – interwencje w terenie.

 

6.     Wymagane dokumenty

1)      pisemne zgłoszenie udziału w naborze na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej,

2)      życiorys (CV),

3)      list motywacyjny,

4)      wymagane w ust. 3 pkt. 3), 4), i 8) oświadczenia,

5)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplomu ),

6)      kwestionariusz osobowy,

7)      kserokopia świadectw pracy,

8)      kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i  umiejętności.

 

 

Uwaga ! – Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania.

 

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

                        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ( Kancelaria Urzędu - pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 27 października 2006 roku, godz. 13.00.           W przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu. Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „ Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej „. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

             Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami ).

 

 

8.     Informacje dodatkowe

 

1)      Złożone dokumenty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu w dniu 30 października 2006

      roku o godz. 08.00.

 

2)      Dokumenty aplikacyjne mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, z wyjątkiem opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie z ustawą o 18 września  2001 roku o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 130 poz. 1450 ).

 

3)      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

4)      Procedura naboru będzie dotyczyć wyłącznie kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i  zostanie przeprowadzona w trzech etapach :

 

a)      test kwalifikacyjny w dn. 06 listopada 2006 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie  przy ul. 3 Maja 10, którego przedmiotem będzie sprawdzenie ogólnej wiedzy kandydata, a w szczególności w zakresie znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów, funkcjonowaniem i zadaniami straży miejskich. Każde zadanie w  teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową, podaną kandydatom przed rozpoczęciem rozwiązywania testu. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 40 punktów. Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego zostanie udzielona wszystkim zainteresowanym w dniu  06 listopada 2006 roku o godz. 12.00 w miejscu wskazanym powyżej.

 

b)      test sprawności fizycznej  w dn. 07 listopada 2006 roku o godz.14.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 im. A. Dygasińskiego przy ul. 1-go Maja 5a w Pińczowie, którego przedmiotem będzie sprawdzenie kondycji fizycznej kandydatów, a obejmował on będzie 6 następujących konkurencji: 

-        wyskok dosiężny,

-        rzut piłką lekarską,

-        bieg wahadłowy 10x10 m,

-        podciąganie się na drążku,

-        siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.

-        ugięcie ramion w podporze w ciągu 30 sek.

-        ugięcia ramion w podporze tyłem dot. kobiet

      za który można będzie można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 

c)      rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczyli  test  kwalifikacyjny i sprawności fizycznej, zostanie przeprowadzona w dn. 20 listopada 2006 roku od godz.9.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego po otrzymaniu z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie wywiadów środowiskowych o kandydatach do pracy w Straży Miejskiej. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych dokumentach aplikacyjnych, jak również sprawdzenie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Każdy z 3 członków komisji rekrutacyjnej przydziela kandydatowi  punkty od 0 do 10. Ogólna punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej jest sumą punktów przydzielonych przez wszystkich członków komisji.

 

Uwaga ! – Aby zakwalifikować się do II etapu konkursu – testu sprawności fizycznej, z testu kwalifikacyjnego trzeba uzyskać minimum 30 punktów.

 

 

5)      Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej ( bip.gminy.com.pl/Pińczów ), na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, w Powiatowym Urzędzie Pracy i Gminnym Centrum Informacji  w Pińczowie  przy ul. Złotej  7.

6)      Sposób  postępowania z dokumentami aplikacyjnymi:

a)          dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony  w procesie naboru dołącza się do jego akt osobowych,

b)          dokumenty  aplikacyjne  osób ,które w procesie rekrutacji  zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru będą przechowywane w kadrach  przez okres 2 lat ,a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

c)dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście  przez zainteresowanych.

 

7)      Kandydat wybrany na strażnika miejskiego w procedurze naboru zostanie  zatrudniony na okres do 12 m-cy, w którym to terminie przejdzie szkolenie podstawowe dla pracowników Straży Miejskiej i dopiero po pozytywnym zaliczeniu tego szkolenia zaistnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

8)      Osoba rezygnująca z pracy w Urzędzie jako strażnik  Straży Miejskiej w okresie do lat trzech od zawarcia umowy, zostanie obciążona kosztami szkolenia, wydanych sortów odzieżowych oraz kosztami przeprowadzonych  badań lekarskich.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1111

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-10-11 15:24:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-12 10:17:51
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-10-11 15:24:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony