Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej 15 kV - Krzyżanowice Dolne

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i stacji transformatorowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z przyłączami oraz przebudowę stacji transformatorowej, lokalizację której przewidziano na nieruchomościach położonych w miejscowości Krzyżanowice Dolne i oznaczonych numerami ewid.:

2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/3, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 162, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 55/3, 55/1, 81/1, 83/1.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3-go Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Krzyżanowicach Dolnych, w granicach terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 09 stycznia 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 888

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-01-11 11:12:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-01-11 14:43:32
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-01-11 11:12:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony