Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej ul. 3 Maja

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Przedsiebiorstwa Wielobranżowego "" MINIX "" S.A. Gorlice, ul. Łukasiewicza 8, 38 - 300 Gorlice, z dnia 27 marca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącej sieci teletechnicznej oraz posadowienia 2 studni teletechnicznych na ul. Plac Wolności i ul. 3 - go Maja, w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 202 i 313 położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Pińczów, dnia 18 kwietnia 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 810

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-05-07 09:39:14
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-05-07 15:17:39
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-05-07 09:39:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony