BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUCICACH

Wersja do druku

 

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku   w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek ( DZ. U.  z  2003 r. Nr 89 poz. 826 z późn. zmianami).

1. Posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole.

2. Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

3.  Posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

4.  W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub w szkole ( placówce ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

5.  Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

6. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982   

    roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zmianami ) oraz nie toczy się  

    przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

7. Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu   

     postępowanie karne.

8. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zawiązanych z dysponowaniem środkami  

     publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  26  listopada 1998 r. o finansach  

     publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami).

9. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły artystycznej oraz stanowisko dyrektora domu wczasów dziecięcych może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce  i spełnia warunki określone  w punkcie od 2 do 8.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. Zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem.

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy.

3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 

    potwierdzające  posiadanie wymaganego wykształcenia.

4. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo 

    zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  

    stanowisku kierowniczym.

6. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne  stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek.

 

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  

    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112  z  

    późn. zmianami ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się

    przeciwko niemu postępowanie karne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zawiązanych

    z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia        

    26  listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami).

10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

      z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101,      

      poz.  926 z  późn. zmianami).

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem    Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach w terminie do 28 czerwca  2007 roku, na adres:

        Urząd Miejski w Pińczowie

        Ul. 3 Maja 10

        28-400 Pińczów

 

      Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

IV.   O terminie, miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnie.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1265

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Maszewska, data: 2007-06-12 09:42:40
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-06-12 09:48:08
Ostatnia zmiana: Małgorzata Maszewska, data: 2007-06-12 09:42:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony