Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej

Wersja do druku

URZĄD   MIEJSKI   W  PIŃCZOWIE

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY:

 

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.      Wymagania  niezbędne:

1)     Obywatelstwo polskie,

2)     Ukończone 18 lat,

3)     Niekaralność,

4)     Nieposzlakowana opinia,

5)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

6)     Wykształcenie wyższe-ekonomiczne o specjalności rachunkowość, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, administracja publiczna, zarządzanie  regionem, polityka gospodarcza, bankowość.

7)     Odbyty staż - minimum roczne doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku pracy.

2.      Wymagania  dodatkowe:

1)     Biegła znajomość obsługi komputera,

2)     Znajomość podstawowych zasad księgowości budżetowej,

3)     Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

1)     Prowadzenie w systemie informatycznym analityki wydatków budżetowych i  

      wydatków strukturalnych.

2)     Sporządzanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)     Analizowanie na  bieżąco wydatków strukturalnych w celu uniknięcia ich przekroczenia z zamierzeniami planowymi.

4.      Wymagane  dokumenty:

1)     list  motywacyjny,

2)     CV z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

3)     oryginał  kwestionariusza  osobowego,

4)     kserokopie  świadectw  pracy (poświadczone  przez  kandydata  za zgodność        z  oryginałem)

5)     zaświadczenie lekarskie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych do  zajmowanego  stanowiska,

6)     kserokopie  dokumentów (poświadczone  przez kandydata  za  zgodność                 z  oryginałem)  potwierdzające  kwalifikacje  i  wykształcenie  zawodowe,

7)     oświadczenie  o  niekaralności,

8)     oświadczenie kandydata,  że  w  przypadku wyboru jego  oferty zobowiązuje się nie  pozostawać  w  innym stosunku pracy,  który  uniemożliwiałby mu  wykonywanie  obowiązków  w  wymiarze  1  etatu,

9)     inne  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach.

 

Dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny, CV  powinny  być  opatrzone  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w  ofercie  pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych (tj.  z  2002 roku  Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz  ustawą              z  dnia 22 marca  1999r.  o  pracownikach  samorządowych  (t.j.  z  2001 roku        Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

       Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kancelaria Urzędu – pokój Nr 29)  lub  przesyłać  w  terminie  do dnia:  02 października 2008 r. godz. 9,00 na adres:

                 Urząd  Miejski

                             ul. 3 Maja 10

                             28-400 Pińczów

 

w  zaklejonych  kopertach  z dopiskiem: „ Nabór  na  wolne  stanowisko urzędnicze : Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo –Budżetowym  Urzędu Miejskiego”.

Aplikacje,  które  wpłyną  do  Urzędu  po wyżej  określonym  terminie  nie będą rozpatrywane - ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu).

Otwarcie ofert  nastąpi  w  Urzędzie Miejskim  w  Pińczowie w dniu 02.10.2008 r

do godz. 14.00.

Z  Regulaminem  naboru  można się  zapoznać  w  Urzędzie Miejskim                        w  Pińczowie przy  ul. 3 Maja 10, pok. 24  oraz  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej www.bip.gminy.com.pl/pinczow/.  Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu (041) 357 38 71  w 24.

Lista  kandydatów  spełniających  wymagania  formalne i dopuszczonych  do II etapu  wraz  z  terminem  testu  i  rozmowy  kwalifikacyjnej  zostanie  ogłoszona  w  Biuletynie  Informacji Publicznej.

 

Informacja o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/pinczow/)  oraz  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu Miejskiego  ul. 3 Maja 10  w  terminie 14 dni od

zatrudnienia pracownika  lub zakończenia procedury naboru.

 

 

 

    Burmistrz Miasta i Gminy

 

Mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 885

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-09-19 12:14:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-19 14:51:18
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-09-19 12:14:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony