Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 3

Wersja do druku

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ..................
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia ....................


UZASADNIENIE PRAWNE

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym w art. 14 ust. 1 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stanowi, że rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego.

Następnie w art. 15 ust. 1 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym określa, że „wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego ...”.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 3 w/w ustawy miejscowy plan ogólny zagospoda-rowania przestrzennego gminy Pińczowa, uchwalony uchwałą Nr VII/28/91 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 1991 r. utracił ważność.

Przystąpienie do sporządzenia planu poprzedziły czynności określone w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy.

Zgodnie z treścią art.14 ust. 2, zakres terenowy planu określa załącznik gra-ficzny do uchwały.

Wyłączenie terenów, dla których sporządzono plany miejscowe po 01 stycznia 1995 r. i które obowiązują zgodnie z art. 87 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy oraz tere-nu, dla którego aktualnie sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wynika z celowości interpretacji władztwa planistycznego gminy.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Utrata ważności planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodo-wała konieczność sporządzania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o usta-leniu lokalizacji celu publicznego. Zakres prac wymaganych ustawą obejmuje m.in. dla decyzji o warunkach zabudowy sporządzenie analizy urbanistyczno - architekto-nicznej obszaru otoczenia zamierzanej inwestycji. Przyjęta w ustawie zasada tzw. : dobrego sąsiedztwa „ogranicza w drastyczny sposób”, a niekiedy wyklucza możliwo-ści lokalizacji inwestycji. Stanowi to znaczną barierę dla potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji ogranicza przedsiębiorczość i prowadzi do zastoju gospodarczego.

Sporządzenie planu miejscowego w zdecydowany sposób powinno odblokować tereny inwestycji.

Potrzeba sporządzenia planu miejscowego wynika również z rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych mieszkańców wsi. Z analizy ruchu budowlanego w latach 1995 - 2003 wynika, że w sołectwie Pasturka wydano 62 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto jednym z ważniejszych postulatów jest budowa wschodniej obwod-nicy Pińczowa.

Potrzeba sporządzenia planu wynika również z analizy wniosków do planu. Większość z nich zawiera postulat zmiany przeznaczenia terenu z rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych mieszkańców wsi. Jednym z ważniejszych postulatów jest budowa wschodniej obwodnicy Pińczowa.

Z analizy ruchu budowlanego w latach 1995 - 2003 wynika, że w sołectwie Pasturka wydano 62 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 866

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:49:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:57:18
Ostatnia zmiana: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:49:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony