Projekt uchwały Nr 4

Wersja do druku

 

UCHWAŁA NR .............................
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia .................................


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego sołectwa Skrzypiów.

Granice terenu objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15, ust. 2 i 3 przytoczonej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb, z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszaru objętego pla-nem miejscowym.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Henryk Szmit


Załączone pliki:

mapa do projektu uchwały Nr 4
(skrzypiow.jpg - 961.239 KB) Data publikacji: 2004-02-24 14:59:27 Redaktor: Jacek Sztechman

Opis: mapa do projektu uchwały Nr 4

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 906

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:55:58
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:57:11
Ostatnia zmiana: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:55:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony