Projekt uchwały Nr 5

Wersja do druku

UCHWAŁA NR .............................
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia .................................


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw : Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów.

  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 9, art. 10 ust. 2 i art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianą : Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

 

§ 1.

 

Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i w obszarach sołectw : Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów, w ich granicach administracyjnych, określonych w załączniku graficznym.

§ 2.

Zakres niniejszej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów obejmuje ustalenia wymienione w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w odniesieniu do obszaru miasta Pińczowa i sołectw : Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów.

Pozostałe ustalenia studium uchwalonego w dniu 11 września 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLI/301/02 pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Henryk Szmit


Załączone pliki:

Mmapa Gminy Pinczów
(mapkagminy.jpg - 1947.455 KB) Data publikacji: 2004-02-25 12:03:45 Redaktor: Jacek Sztechman

Opis: Mmapa Gminy Pinczów załącznik do projektu uchwały Nr 5

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1067

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-25 11:58:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:58:01
Ostatnia zmiana: Jacek Sztechman, data: 2004-02-25 11:58:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony