Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z nia 04.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR  95/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  04. 11. 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651 ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu             określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

zal nr 1
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_95_10_z_dnia_04_11_2010.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2010-11-05 09:35:08 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 697

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-11-05 09:32:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-11-05 09:58:38
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-11-05 09:32:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony