Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE Nr 100/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami / art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt.7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i  domów jednorodzinnych  wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

            Postanawia  się zbyć na rzecz  Pani Aleksandry Kalisz  lokal mieszkalny nr 5  o pow. użytkowej 36,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Pińczowie przy ul.Legionistów 14 o wartości  68.900,00 złotych /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych /, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 3.445,00 zł /słownie: trzy  tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych/ wraz ze sprzedażą  własności ułamkowej gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu  do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich  lokali   wynoszącym  36/687  części  działki oznaczonej  nr 290/12 i 290/14 o łącznej pow.777 m2 o wartości 2.900,00zł./słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia udziału w gruncie wynosi  145,00 złotych /słownie: sto czterdzieści pięć złotych./

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

\Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 596

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-11-10 09:22:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-11-10 11:06:01
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-11-10 09:22:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony