2011

Wersja do druku

2011

Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie

Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok

Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulamniu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy

Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia liczebności stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Pińczów na 2011 rok

Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczow na 2011 rok

Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i zabezpieczenia jej spłaty

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w zakresie zakupu wyposażenia do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/444/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiąc ej wlasność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

zmiany uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pińczów"

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie dotyczącej likwidacji Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie dotyczącej likwidacji Poradni Twerapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 -2025

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.052.000,00 zł.

Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pińczowie

Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Pińczów

Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3 A

Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sparwie zajęcia stanowiska odnośnie wezwania do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wierciczów 1" w Pińczowie

Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie przejęcia sieci ciepłowniczych na osiedlu Grodzisko

Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szregowej będących przedmiotem najmu

Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wlasność Gminy

Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy

Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących wlasność gminy

Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2010 rok

Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie za rok 2010

Uchwała Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pińczowie za rok 2010

Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie za rok 2010

Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach samorządowych na terenie gminy Pińczów

Uchwała Nr X/86/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 r.

Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie likwidacji aglomeracji Gacki

Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany granic aglomeracji Pińczów

Uchwała Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiąc ej własność Gminy

Uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy

Uchwała Nr X/91/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok

Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie

Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/07 z dnia 30.05.2007 r. w sprawie: rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Pińczów na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów w zamian za udziały

Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów, w zamian za udziały

Uchwała Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów, w zamian za udziały

Uchwała Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju polegającego na likwidacji Oddziału Urologicznego

Uchwała Nr X/94/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie powierzenia Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy Pińczów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki "Grzybów" w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej, niezbędnej dla realizacji projektu pn. "Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy", dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

Uchwała Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych

Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych

Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.086.000,00

Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,

Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

przystąpienia do sporządzenia zmian w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów”,

Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WIERCICZÓW na obszarze miasta Pińczowa

Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach

Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczow na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zbaezpieczenia środków finansowych na realizację zadania p.n.: Przebudowa drogi Marzęcin - Kostki

Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowości

Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie na okres kadencji 2012 - 2015

Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczow na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w zakresie remontu świetlic w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów i adaptacji poprzez remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki

Uchwała Nr XVII/132/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XVII/133/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Szarbkowie

Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała Nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. - stwierdzenie nieważności części uchwały paragraf 3 ust. 2, paragraf 4 i paragraf 7

w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Pińczów - stwierdzenie nieważności części uchwały paragraf 3 ust. 2 z powodu naruszenia art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), paragraf 4 i paragraf 7 uchwały z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 w/w ustawy - Uchwała Nr 4/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielach z dnia 4 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/138/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVII/140/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielenia lokali socjalnych

Uchwała Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie opinii o programie "Modernizacji źródeł ciepła" Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Uchwała Nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczow na lata 2011 - 2015 z perspektywa do 2032 r.

Uchwała Nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/148/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania

Uchwała Nr XVIII/149/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu Osiedla Gacki

Uchwała Nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

Uchwała Nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian y Uchwały Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/153/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/154/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2014

Uchwała Nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego w Pińczowie

Uchwała Nr XVIII/156/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy

Uchwała Nr XVIII/158/11Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Pińczów

Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVIII/160/11 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

Uchwała Nr XVIII/161/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczow na lata 2012 - 2026

Uchwała Nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6397

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-02 09:46:13
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2010-12-31 07:52:32
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-11-07 12:11:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony