Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi

Wersja do druku

                            Z A R Z A D Z E N I E   NR  25/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  17.02.2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 86/08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów      z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref.

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku      o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591     z późn. zm. ), art.25 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

     W Zarządzeniu Nr 86/08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref wprowadza się następujące zmiany:

     

 1)    § 2  ust. 2  otrzymuje brzmienie:

 

  „ 2  Ustala się czynsz za najem lokali użytkowych położonych  w Pińczowie w I i II  strefie w  wysokości 8 zł. za 1m2  w skali  miesięcznej    + podatek VAT,  a w strefie III,IV i V  w wysokości 4 zł za 1m2  w skali miesięcznej + podatek VAT.”                                                                

                                                              

2)  w załączniku do zarządzenia w strefie IV   skreśla  się ulicę Armii  Ludowej.

                                                         § 2.

             Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i Gospodarki   Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2011 r.  

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 413

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-02-18 13:44:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-02-21 09:45:21
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-02-18 13:44:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony