Zarzadzenie Nr 65/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.05.2011 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 65/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 02.05.2011r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pińczów.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, w obszarze ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w składzie:

1) Krystyna Gruszka                – Przewodnicząca komisji           - Naczelnik Wydz. NW

2) Mirosława  Kucybała            – Członek komisji                    - Inspektor Wydziału FB

3) Agnieszka Strączek               – Członek komisji                      - Pełnomocnik Burmistrza

     ds. uzależnień

4) Janusz Zieliński                     – Członek komisji                       - LGD „PONIDZIE”

5) Agnieszka Kucybała            – Członek komisji                       - Stowarzyszenie „ŚWIETLIK”

 

 

§3

Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz § 20 Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr. 96, poz. 873, z póź. zm.) na lata 2011-2015.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 497

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-05-02 09:15:14
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-05-02 10:10:41
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-05-02 09:15:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony