Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2011 roku

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  

.

 

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

Zawiadamia się, że

 

Gmina Pińczów przystąpiła do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla

Miasta i Gminy Pińczów na lata  2011 – 2015 z perspektywą do 2032r

 

Przedmiotem opracowania jest zrealizowanie celu jakim jest usunięcie i unieszkodliwienie azbestu
i wyrobów zawierających azbest na lata 2011 – 2015 z perspektywą do roku 2032.

Z wykonanym Programem usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2011 – 2015 z perspektywą do 2032r. wraz z Prognozą oddziaływania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38 w dniach pracy w godz. 7.30 – 15.30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

w terminie od dnia 18 października do 10 listopada 2011r.

Właściwym organem do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

 

Zawiadamia się, że nie jest prowadzone w tej sprawie transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        zainteresowani poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/ i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw gminy Pińczów na okres 21 dni a także w prasie o zasięgu lokalnym.

2.        2. a/a


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 598

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-10-13 08:57:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-10-13 09:42:34
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-10-13 08:57:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony