Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 53/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 01.04.2011 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku roku i Uchwały Nr IV/18/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia  się  zbyć na  rzecz  Państwa Stefana i Joanny małż. Sikora  lokal  mieszkalny  nr 23 o pow. użytkowej 33,79 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy o pow.5,24 m2 w budynku wielorodzinnym położonym w Pińczowie przy ulicy Klasztornej 10 o wartości 68.700,00 złotych, (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) po zastosowaniu bonifikaty cena lokalu wynosi 3.435,00 złotych (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku wynoszącym 39,03/1369,50 części gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów numerami działek:166/7, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 166/3, 166/4, 166/5, 166/8 o łącznej pow.1286 m2 o wartości 2.400,00 złotych /słownie: dwa tysiące czterysta złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena gruntu wynosi 120,00 złotych /słownie: sto dwadzieścia złotych/. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 23984.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 418

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-11-29 12:05:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-11-29 14:13:22
Ostatnia zmiana: Renata Grabiwoda, data: 2020-07-03 12:18:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony