Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.11.2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Wersja do druku

ZA R Z Ą D Z E N I E    NR 132/11

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY   PIŃCZÓW

                                        z   dnia  18 listopada 2011  roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

w gminnym zasobie komunalnym

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.7    i art.8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 71, poz.733 z późniejszymi zmianami) ,zarządza  się  co  następuje:

§ 1

 

1.  Ustala się stawkę bazową  czynszu regulowanego za 1 m2  powierzchni użytkowej     lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład  zasobu mieszkaniowego  Gminy  Pińczów                    w    wysokości   2,17 zł. (słownie: dwa złote siedemnaście groszy)

 

§ 2

1. W lokalach mieszkalnych stawka  bazowa ulega  podwyższeniu  lub  obniżeniu  wg  następujących  kryteriów:

1)      Wyposażenie lokali mieszkalnych w instalację:

a)      lokale mieszkalne wyposażone w instalację

     wodno-kanalizacyjną  i   c o     podwyższenie o 20 %- na 2,60 zł/m2

b)      lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalację

     wodno-kanalizacyjną                -  podwyższenie o 10% - na 2,38 zł/m2

c)      lokale mieszkalne wyposażone

      tylko w instalację  wodną          -  podwyższenie o 5% - na 2,27 zł/m2

2)     Lokale mieszkalne znajdujące się na  poddaszu – stawki czynszu ulegają obniżeniu   w stosunku do stawki  bazowej.

a) lokale mieszkalne wyposażone w instalację

     wodno-kanalizacyjną   i   co.       -  obniżenie  o  5 % - na 2,06 zł/m2

 

b)      lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalację

     wodno-kanalizacyjną                   -  obniżenie  o  dalsze 5 % - na 1,95zł/m2

 

2.   W lokalach socjalnych stawka czynszu wynosi 50% najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym .

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego.

 

§ 4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska                i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w  Pińczowie  oraz  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie - Zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia  z mocą  obowiązującą od 01.01.2012 roku

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 422

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-12-21 13:08:33
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-12-21 14:17:42
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-12-21 13:08:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony