Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 1/2012   

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  04. 01. 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

             Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142, poz.1591        z późn. zm.), art.11 ust.1, art.25 ust.1,art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651 ), § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr.207,poz.2108 z póź.zm), zarządza się co następuje:

§ 1.

 

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na:  sprzedaż, dzierżawę, najem oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy w następującym składzie:

1.Stanisław Ryznar                 - Przewodniczący

2. Alina Pełka                          - Z-ca Przewodniczącego

3.Małgorzata Łaganowska       - członek Komisji

4.Małgorzata Buczak               - członek Komisji

5.Monika Karpińska                - członek Komisji

 

§ 2.

Czynności wymienione w § 1 Komisja wykonuje w co najmniej 3 osobowym składzie.

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 4.

Traci  moc Zarządzenie Nr 79/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów          z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                    

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 542

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-01-12 15:03:33
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-01-13 07:33:36
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-01-12 15:03:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony