Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.01.2012 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015, zarządzam co następuje: §1 Postanawiam ogłosić pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.pinczow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10. § 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone pliki:


(I_OTWARTY_ KONKURS_ OFERT _2012.doc - 101.888 KB) Data publikacji: 2012-01-30 15:13:58 Redaktor: Ewa Bawor
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 853

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2012-01-30 15:08:07
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-01-30 15:17:22
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2012-01-30 15:08:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony