Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E NR 60/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr. 102, poz.651, z poźn. zm.), zarządza się co następuje: § 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. § 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

zalacz.do zarz
(zalacznik_nr_1_a_do_zarzadzenia_60_2012_.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2012-08-28 12:25:27 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 481

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-08-28 12:20:17
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-08-28 12:53:01
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-08-28 12:20:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony