Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 67/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art.39 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), zarządza się co następuje: § 1. 1. W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Młodzawach Dużych, obręb 20, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 189/2 o powierzchni 0,5962 ha - obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą z pierwszego przetargu, która wynosiła 310.000,00 zł o kwotę 110.000,00 zł, co stanowi 35,5 %. 2. Po zastosowaniu obniżenia, o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza w drugim przetargu stanowi kwotę: 200.000,00 zł. ( słownie: dwieście tysięcy złotych). § 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 500

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-10-17 10:40:00
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-10-17 10:50:08
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-10-17 10:40:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony