Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 82/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 28 listopada 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust.1, art. 25 ust.1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządza się co następuje: § 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na: sprzedaż, dzierżawę, najem oraz przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy, w następującym składzie: 1. Stanisław Ryznar - Przewodniczący 2 Alina Pełka - Z-ca przewodniczącego 3. Małgorzata Buczak - członek Komisji 4. Zbigniew Kaczmarczyk - członek Komisji 5. Bożena Liber - członek Komisji 6. Urszula Piwowarska - członek Komisji § 2. Czynności wymienione w § 1 Komisja wykonuje w co najmniej 3 osobowym składzie. § 3. Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz mgr inż. Włodzimierz Badurak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 518

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-12-03 09:03:31
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-12-03 15:14:42
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-12-03 09:03:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony