REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-05-15 11:20:29

Rejestracja małżeństw: 

a/ przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

b/ wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (tzw. konkordatowego)

Zainteresowani zgłaszają się osobiście i składają pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa zarówno jeśli zawierać będą małżeństwo wyznaniowe (w kościele) jak i przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

  1. dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,

  2. odpisy skrócone aktu urodzenia,

  3. dowód ustania małżeństwa - jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, tj.:

- osoby rozwiedzione muszą złożyć dodatkowo:

odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie.

- wdowcy lub wdowy muszą złożyć dodatkowo:

odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłata skarbowa:

75,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego bądź wyznaniowego - "konkordatowego");

5 zł - za zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (zastępuje podanie);

0,50 zł - za każdy z załączników.

Uwagi

W przypadku ślubów konkordatowych Urząd Stanu Cywilnego na podstawie ww. dokumentów wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach, które należy przedłożyć duchownemu w kościele. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące. Osoba duchowna udzielająca ślubu wypełnia drugą stronę ww. zaświadczenia i przesyła ją w ciągu pięciu dni do USC właściwego według miejsca zawarcia małżeństwa. Kierownik USC sporządza niezwłocznie akt małżeństwa, a następnie małżonkowie zgłaszają się do USC po odbiór odpisów skróconych aktu małżeństwa.

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju (nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu). Ustawowy okres oczekiwania na zwarcie małżeństwa w USC wynosi miesiąc od dnia złożenia dokumentów; w szczególnym przypadku termin ten może być skrócony (np. ciąża, pilny wyjazd za granicę).

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.Powrót