Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów


zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów z dnia 16 maja 2005 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej przy ul. 1 Maja w Pińczowie w obrębie nieruchomości nr nr ewid. 204, 205/1, 309/4, 310, 311/2, 317 położonych na obrębie 05 miasta Pińczowa.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.
Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Pińczów, dnia 23 maja 2005 r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1065

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2005-05-23 12:54:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-05-24 07:56:49
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-12-01 11:12:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony