2005

Wersja do druku

2005

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia z sieciami: elektryczną i teletechniczną oraz instalacji detekcji gazu na terenie Zakładu RIGIPS POLSKA STAWIANY w Szarbkowie, w obrębie nieruchomości nr nr ewid.363/6, 366/3, 367/2, 370/2, 373/2, 379/2 w Szarbkowie i nr nr ewid.833/2, 1653 w Chruścicach.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie garażu na samochód strażacki typu Jelcz 004 zlokalizowanego na działce nr ewid. 643 położonej w Podłężu wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistrali wodociągowej o długości ok.8200 mb z rur PE Ø 250/200 na odcinku Bogucice Skałki – Stacja Uzdatniania Wody „Dolina Nidy” w Leszczach.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów O ROZPRAWIE

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej, w sprawie toczącego się postępowania w związku ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Gomar" I.M. Górniak w Lipsku, Zakład w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 6, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomości nr ewid. 26/6,26/7 położonej w Pińczowie przy ul. Przemysłowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej przy ul. 1 Maja w Pińczowie w obrębie nieruchomości nr nr ewid. 204, 205/1, 309/4, 310, 311/2, 317 położonych na obrębie 05 miasta Pińczowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie garażu na samochód strażacki Jelcz 004 oraz urządzeń budowlanych i elementów infrastruktury technicznej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid.643 w miejscowości Podłęże.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wraz z sieciami elektryczną i teletechniczna oraz instalacja detekcji gazu na terenie Zakładu RIGIPS POLSKA STAWIANY w miejscowości Szarbków.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszcenie Burmistrza Miasta i Gminy o lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości nr nr ewid. 2/5, 2/7 i 5, obręb 08, położonych w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania jednego pomieszczenia warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (klasopracowni o charakterze samochodowym) na stację kontroli pojazdów z jednym stanowiskiem diagnostycznym dla samochodów osobowych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą „Stacja przekaźnikowa telefonii cyfrowej BTS nr 55279 „Pińczów Rynek”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dobudowie tarasu zewnętrznego bez zadaszenia, przy głównym wejściu do budynku internatu LO w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 2/5, 2/7 i 5, obręb 08, położonych w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania jednego pomieszczenia warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (klasopracowni o charakterze samochodowym) na stację kontroli pojazdów z jednym stanowiskiem diagnostycznym dla samochodów osobowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej NN 230/400 V na linię kablową na ulicy 1 Maja w Pińczowie w obrębie nieruchomości nr nr ewid. 204, 205/1, 232/5, 309/4, 310, 311/2, 317 położonych na obrębie 05 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości nr nr ewid. 74/44 i 74/45, położonych w miejscowości Leszcze, dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej, łącznika pomiędzy nowoprojektowaną salą a istniejącym obiektem schroniska dla nieletnich oraz budynku pełniącego funkcję garażu o dwóch boksach na samochody służbowe.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszcenie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 13 - nr nr ewid. 409 i 461, obręb 14 - nr nr ewid. 206 i 374, obręb 15 - nr ewid. 336, położonych w Pińczowie, dla inwestycji polegającej na: wydobywaniu piasku z koryta rzeki Nidy na odcinku w km 59+400 do 60+800 celem jego odmulenia oraz realizacji urządzeń towarzyszących

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na modernizacji i przebudowie krytej pływalni przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, usytuowanej w granicach nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 82/2, 82/3, 82/4, 90/10, 90/11, 91/3, 91/6, 99/4, 131/12, 131/13, 131/14, 135/1, 135/2, 135/3, 308/3 położonych na obrębie 08 miasta Pińczowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 122/1, obręb 13, położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 29, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM / UMTS BT-1 2174 na budynku kościoła klasztoru Ojców Reformatów.

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 122/1, obręb 13, położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 29, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM / UMTS BT-1 2174 na budynku kościoła klasztoru Ojców Reformatów oraz raport oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zjazdu z drogi oznaczonej nr ewid.72 na teren nieruchomości nr ewid.27/9 położonych na obrębie 02 miasta Pińczowa przy ul.Przemysłowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na dobudowie tarasu zewnętrznego bez zadaszenia przy głównym wejściu do budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, usytuowanej w granicach nieruchomości nr ewid.139/4 położonej na obrębie 05 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE o ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej o nr ewid. 236 na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 307/2 położoną w miejscowości Pasturka.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa : · obręb 02 - nr nr ewid. 12/31, 12/38, 12/49, 27/12, 31, 72, 73, 78, 118, 119, · obręb 03 - nr nr ewid. 15/9, 15/10, 76/3, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV „Przemysłowa – PZKB – PZGS w Pińczowie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 204, 205/1, 309/4, 310, 311/2 i 317, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej - ul. 1 Maja,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej NN 230/400V na linię kablową, na ul. 1 Maja, w granicach nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 204, 205/1, 232/5, 309/4, 310, 311/2 i 317, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie miasta Pińczowa obr. 02, w miejscowości Brzeście i Podłęże.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie miejscowości Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie miejscowości Szarbków, Chrabków, Chruścice, Chwałowice, Uników gm.Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie w sprawie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości nr nr ewid. 2/5, 2/7, i 5, położonego w obrębie 08, miasta Pińczowa, przy ul. Spółdzielczej 6a, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatowej Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie na halę przeznaczoną do odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozbiórka samochodów wykonywana będzie w ramach zajęć dydaktycznych).

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja o ustalenie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanego na nieruchomości nr nr ewid. 2/5, 2/7 i 5 w obrębie 08 miasta Pińczowa przy ul Spółdzielczej 6a, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatowej Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie na halę przeznaczoną do odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozbiórka samochodów wykonywana będzie w ramach zajęć dydaktycznych), a także raport oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy

OBWIESZCZENIE o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 122/1, obręb 13, położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 29, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM / UMTS BT-1 2174 na budynku kościoła - Klasztoru Ojców Reformatów.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA o zamieszczeniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 122/1, obręb 13, położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 29, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM / UMTS BT-1 2174 na budynku kościoła - Klasztoru Ojców Reformatów, w tym raport oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 13 - nr nr ewid. 409 i 461, obręb 14 - nr nr ewid. 206 i 374, obręb 15 - nr ewid. 336, położonych w Pińczowie, dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasku z koryta rzeki Nidy na odcinku w km 59+400 do 60+800 celem jego odmulenia oraz realizacji urządzeń towarzyszących

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamieszczeniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o warunkach zabudowy terenu nieruchomości nr nr ewid. : 261, 262 i 256, położonych w miejscowości Skrzypiów 40a, dla inwestycji polegającej na złomowaniu samochodów w ilości 200 sztuk na rok

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami : 230/1, 229/12 i 311/2 122/1, położonych w obrębie 05, miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na budowie stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej Nr BTS 55279 Pińczów Rynek, na wieży Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja 2, w tym raport oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami : 230/1, 229/12 i 311/2 122/1, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na budowie stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej Nr BTS 55279 Pińczów Rynek, na wieży Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja 2.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu Æ 90 PE, usytuowanego na terenie miejscowości Grochowiska, gmina Pińczów, poprzez działki oznaczone nr nr ewid. 328, 498/1, 615/1, 615/2; na terenie miejscowości Bogucice II, gmina Pińczów, poprzez działki oznaczone nr ewid. 533, oraz na terenie miejscowości Las Winiarski, gmina Busko – Zdrój, poprzez działki oznaczone nr nr ewid. 1/19, 1/22, 1/23.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych„SZCZYPIEC II” na działce nr.ewidencyjny 831 we wsi Chruście .

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków kwarcowych „SZCZYPIEC I” na działce nr.ewidencyjny 831 we wsi Chruście .

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 767 na nieruchomość nr ewid. 307/2, położoną w miejscowości Pasturka.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach nr nr ewid. /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych na terenie sołectw Kowala i Pasturka, gmina Pińczów, dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej /linie kablowe ziemne miedziane/.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości nr ewid. 2/5, obręb 08, położonych w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie pod potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (zakres usług - logopedycz- na pomoc dzieciom).

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hangarów dla samolotów sportowych o masie startowej 5700KG na działce o nr ewidencyjnym 43/5 obr.12 miasto Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu Æ 90 PE, usytuowanego na terenie miejscowości Grochowiska, gmina Pińczów, poprzez działki oznaczone nr nr ewid. 328, 498/1, 615/1, 615/2; na terenie miejscowości Bogucice II, gmina Pińczów, poprzez działki oznaczone nr ewid. 533, oraz na terenie miejscowości Las Winiarski, gmina Busko – Zdrój, poprzez działki oznaczone nr nr ewid. 1/19, 1/22, 1/23.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia15 kV „Przemysłowa – PZGS w Pińczowie”, na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy PIńczów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie pod potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (zakres usług - logopedyczna pomoc dzieciom) na nieruchomości nr ewid. 2/5, obręb 08, położonej w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej 6.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „stacja bazowa telefonii komórkowej ERA BTS nr 55279.01 Pińczów Rynek” przy ul. 1-go Maja 2, na działce nr 230/1 obr. 05 w Pińczowie.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej /kanalizacja teletechniczna, linie kablowe ziemne miedziane i światłowodowe, linie słupowe - napowietrzne, szafa dostępowa wraz z przyłączem energetycznym/ na terenie miejscowości Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatowej Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie na halę przeznaczoną do odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozbiórka samochodów wykonywana będzie w ramach zajęć dydaktycznych), na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 2/5, 2/7, i 5, położonej w obrębie 08 miasta Pińczowa, przy ul. Spółdzielczej 6a.

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego (magazyn na przechowanie maszyn rolniczych) na działce o nr ewid.455 we wsi Wola Zagojska Dolna 6.

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego (magazyn na przechowanie maszyn rolniczych) na działce o nr ewid.534 we wsi Brzeście.

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn.budowa stacji bazowej GSM/UMCS BT 12174 Pińczów 2 na działce nr ewid. 122/1, obręb 13 miasto Pińczów.

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu wraz z pomieszczeniem napełniania butli oraz dodatkowego stanowiska autocystern na terenie bazy przeładunku i dystrybucji gazu płynnego w Gackach.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW o wniosek Przetwórstwa Owoców i Warzyw „GOMAR” Irena i Michał Górniak, Zakład w Pińczowie, ul. Przemysłowa 6, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW o wniosku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „eksploatacja złoża piasków kwarcowych „Szczypiec I ”na działce o nr ewiden. 831 we wsi Chruścice.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW o wniosku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „eksploatacja złoża piasków kwarcowych „Szczypiec II ”na działce o nr ewiden. 831 we wsi Chruścice.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY Pińczów

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY Pińczów o wniosku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa dwóch hangarów dla samolotów o masie startowej do 5700 KG na działce o nr 43/5 obr.12 miasto Pińczów”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2005r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami na terenie miasta Pińczowa


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4164

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-01-03 10:30:08
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-01-04 09:58:07
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-01-04 09:58:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony