Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 1916

Data publikacji:
2015-09-22 09:47:47

Przedmiot: Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie"

Treść przetargu:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php


 

Pińczów: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie
Numer ogłoszenia: 247492 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. , ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3575546, faks 041 3573521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: wodociagip@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na zakres rzeczowy zamówienia składa się wykonanie robót polegających na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury o kanał sanitarny PVC DN200 o łącznej długości 99,0 mb. o przyłącza kanalizacyjne PVC DN160 o łącznej długości 32mb Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały dokładnie określone w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do realizacji robót będących załącznikami do SIWZ (projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Wszystkie materiały budowlane i urządzenia przytoczone w przedmiotowej dokumentacji technicznej należy traktować jako przykładowe. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy. b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego. c) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zamówienia wraz z trzema egz. inwentaryzacji powykonawczej oraz wniesieniem inwentaryzacji do zasobów. d) plan organizacji ruchu drogami publicznymi Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty przeprowadził wieję lokalną placu budowy..

II.1.5)

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonanie robót uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 - do 20% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 5.000,00 PLN, wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy roboty kanalizacyjne(min. 1km sieci grawitacyjnej) o wartości min. 500 000,00. zł. każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych; Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 1.000 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. - opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum; - 500 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Okres gwarancji - 6

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana jest możliwa w warunkach: 1) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, 2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy. 3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, 4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; b) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; c) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców. d) inne wydarzenia losowe; 5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas o którym mowa wyżej. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o ul. Batalionów Chłopskich 160 28-400 Pińczów pok nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2015 godzina 11:45, miejsce: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o ul.Batalionów Chłopskich 160 28-400 Pińczów pok nr7 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączone pliki
siwz_zwirki.docx (siwz_zwirki.docx - 72.809 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 09:49:09 Redaktor: Zdzisław Chrobot
zal_3_oferta_zwirki.doc (zal_3_oferta_zwirki.doc - 86.528 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 09:49:19 Redaktor: Zdzisław Chrobot
zal_6_zwirki.doc (zal_6_zwirki.doc - 89.6 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 09:49:27 Redaktor: Zdzisław Chrobot
zal_7_zwirki.doc (zal_7_zwirki.doc - 87.552 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 09:49:35 Redaktor: Zdzisław Chrobot
zal_9_zwirki.docx (zal_9_zwirki.docx - 23.512 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 09:49:45 Redaktor: Zdzisław Chrobot
zal_od_4_do_5_zwirki.doc (zal_od_4_do_5_zwirki.doc - 84.48 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 09:50:15 Redaktor: Zdzisław Chrobot
projekt_budowlany_zwirki.pdf (projekt_budowlany_zwirki.pdf - 2817.705 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 10:00:42 Redaktor: Zdzisław Chrobot
projekt_wykonawczy_zwirki.pdf (projekt_wykonawczy_zwirki.pdf - 4531.333 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 10:01:47 Redaktor: Zdzisław Chrobot
przedmiary_zwirki.pdf (przedmiary_zwirki.pdf - 642.572 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 10:02:49 Redaktor: Zdzisław Chrobot
przylacza_uzupelnienie - projekt budowlan_zwirki.pdf (przylacza_uzupelnienie - projekt budowlan_zwirki.pdf - 9147.564 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 10:04:56 Redaktor: Zdzisław Chrobot
Specyfikacja_zwirki.pdf (Specyfikacja_zwirki.pdf - 252.448 KB)
Data publikacji: 2015-09-22 10:05:10 Redaktor: Zdzisław Chrobot
Zal8_umowa_zwirki.doc (Zal8_umowa_zwirki.doc - 133.632 KB)
Data publikacji: 2015-10-12 10:41:25 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 358
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2015-09-22 09:47:47
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2015-09-22 10:09:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu