Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2611

Data publikacji:
2018-08-23 14:40:36

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Modernizacja świetlicy wiejskiej" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r, dofinansowanego ze środków Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018

Treść przetargu:

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.:Modernizacja świetlicy wiejskiejw miejscowości Podłęże dofinansowanego środkami Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018 i funduszem sołeckim dla wsi Podłęże na rok 2018.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

      Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę drzwi.

 

     

      Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do 15.10.2018 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiejw miejscowości Podłęże – środki Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018  i funduszu sołeckiego na 2018 rok  - otwarcie ofert 30.08.2018 r. o godz. 915

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 30.08.2018 r. do godz. 900.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 r. o godz. 915 – pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Bernarda Bugaj – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

2.       przedmiar robót

3.       klauzula

4.       wzór umowy

Pińczów, dn.23.08.2018 r.                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                           mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

Załączone pliki
Zal_1_formularz_oferty_Podleze.doczal 1 (Zal_1_formularz_oferty_Podleze.doc - 82.944 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:41:29 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_2_przedmiar_P.pdfzal 2 (Zal_2_przedmiar_P.pdf - 19.833 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:41:42 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_3_klauzula_informacyjna_P.docxzal 3 (zal_3_klauzula_informacyjna_P.docx - 22.448 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:41:55 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_4_wzor_umowy_Podleze.doczal 4 (zal_4_wzor_umowy_Podleze.doc - 48.128 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:42:26 Redaktor: Przemysław Fatyga
zaproszenie_modernizacja_Podleze_2018.pdfzaproszenie (zaproszenie_modernizacja_Podleze_2018.pdf - 535.923 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:53:12 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 89
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-08-23 14:40:36
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-08-23 14:54:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu