cena wody

Wersja do druku

Zarząd Spółki Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie

 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) Zarząd Spółki podaje co następuje:

 Ceny wody i ścieków obowiązujące w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016

Ceny wody

 

cena netto

cena brutto

Gospodarstwa domowe -woda na cele socjalno-bytowe     zł/m3

3,56

3,84

Woda na pozostałe cele zł/m3

4,20

4,54

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca

3,49

3,77

Ceny ścieków

 

 

 

cena netto

cena brutto

Odprowadzanie ścieków

4,44

4,80

Cena brutto wody dla gospodarstw domowych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe jest niższa o dopłatę 0,40 zł/m3 przyznaną na rok 2016 Uchwałą Rady Gminy w Pińczowie.

Zaświadczamy, że jakość wody w sieciach wodociągowych wodociągów publicznych eksploatowanych przez Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie  ul. Batalionów Chłopskich 160, odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia13 listopada 2015 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami),

zgodnie z Uchwałą nr XXX/258/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16.03.2016 r., Zarząd Spółki Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie podaje co następuje:

Przedłuża się na okres od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.