Komisje Rady Miejskiej

Wersja do druku

Komisje  Rady Miejskiej

                         

           Wewnętrznymi organami Rady Miejskiej są komisje stałe i doraźne.Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez Radę Miejską. Komisje obradują na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczących komisji , zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesję Rady sprawozdanie z działalności komisji.

Do zadań stałych komisji należy:

·        opiniowanie projektów uchwał rady,

·        występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

·        opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub Burmistrza w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,

·        rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania komisji wniesionych pod obrady przez członków komisji,

 

              Aktualnie przy Radzie Miejskiej działa osiem komisji stałych :

1/ komisja  rewizyjna,

2/ komisja budżetu, Finansów i planowania,

3/ komisja rolna,

4/ komisja przemysłu i handlu,

5/ komisja oświaty, kultury i kultury fizycznej,

6/ komisja zdrowia ds. rodziny, opieki społecznej i ochrony środowiska,

7/ komisja bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

8/ komisja skarg, wniosków i petycji.


 
            

      Stałe komisje Rady Miejskiej powołane zostały uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z  dnia 26 listopada 2018 roku.

      Szczegółowy zakres zadań i sposób działania stałych komisji Rady , w tym Komisji Rewizyjnej określa statut  Gminy uchwalony  uchwałą nr VIII/55/15 Rady Miejskiej  z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz jego zmiana uchwalona uchwałą nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie  z dnia 15 października 2018 roku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Komisja Rolna

Komisja Rolna

Komisja Przemysłu i Handlu

Komisja Przemysłu i Handlu

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5668

Wprowadził(a) do systemu: Maria Wojciwchowska, data: 2004-02-18 12:38:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-18 14:46:12
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2019-10-25 14:35:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony