DOSTĘPNOŚĆ

Wersja do druku

Koordynatorem ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Pińczowie jest 

Pan Marcin Kozłowski

tel.:412345233

mobile: 606856258

Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pińczów

Urząd Miejski w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pińczów.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Pińczowie mieści się w budynku pod adresem 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10. Nie jest on w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Brak jest podjazdu lub windy. Szerokość drzwi wyjściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W budynku szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy lub koordynatora. Wewnątrz budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych . Przed budynkiem Urzędu Miejskiego jest jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Urząd Stanu Cywilnego mieści się pod adresem 28-400 Pińczów, ul. Nowy Świat 3. Na parterze budynku  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Nie jest on w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów oznaczony jest kolorowymi taśmami. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Szerokość drzwi wyjściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku jest toaleta przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tutejszym  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 
Załączone pliki:

Raport
(Raport o stanie dostepnosc stan na 31.12. 2020.pdf - 116.033 KB) Data publikacji: 2021-03-02 08:07:13 Redaktor: Marcin Kozłowski
PLAN
(DOC080422-08042022105519.pdf - 91.337 KB) Data publikacji: 2022-04-08 10:56:41 Redaktor: Marcin Kozłowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1232

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Gajda, data: 2020-09-24 10:43:08
Opublikował(a): Andrzej Gajda, data publikacji: 2020-09-24 10:45:38
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2022-04-08 10:56:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony