2009

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XXXI/283/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXI/284/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Pińczowa

Uchwała Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli

Uchwała Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009"

Uchwała Nr XXXI/287/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie nie uwzględnienia wniosku o uchylenie Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXX/279/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXXII/288/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych

Uchwała Nr XXXII/289/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Pińczowie, ul. 3 Maja 40, 28-400 Pińczów

Uchwała Nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bogucice Pierwsze

Uchwała Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań ujętych w Planie Odnowy Miejscowości Bogucice Pierwsze

Uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowronno Dolne

Uchwała Nr XXXII/293/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/194/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gacki - Osiedle

Uchwała Nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/2000 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego dla złoża wapieni "Pińczów"

Uchwała Nr XXXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r. - stwierdzono niewazność uchwały Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.04.2009 r. NK-I-0911/46/2009

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXIX/211/01 z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podgórze" w Pińczowie

Uchwała Nr XXXII/297/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2008 rok

Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko - Zdrój

Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów - w postaci zorganizowanej części przedsiebiorstwa - w zamian za udziały

Uchwała Nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów - w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w zamian za udziały

Uchwała Nr XXXIII/303/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2009 r. NK.I-0911/96/2009

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Leśnej w Pińczowie

Uchwała Nr XXXIII/307/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVII/139/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXIII/308/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorwego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/315/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie zobowiązania dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach do udostepnienia boiska dla ogółu

Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej wyznaczenia na terenie gminy Pińczów Ostoi Kozubowskiej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Uchwała Nr XXXVI/318/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2008 rok

Uchwała Nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli zarzutów skargi

Uchwała Nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmianw budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie podziału Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury polegającego na wyłączeniu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie oraz nadaniu im nowych statutów

Uchwała Nr XXXVI/323/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

Uchwała Nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pińczów oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr XXXVI/325/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Uchwała Nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2009"

Uchwała Nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVI/328/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczow

Uchwała Nr XXXVI/330/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczow na lata 2008 - 2011, którego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/332/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kielcach i zabezpieczenia jej spłaty

Uchwała Nr XXXVII/333/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.670.000,00 zł.

Uchwała Nr XXXVII/336/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/267 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r. dotyczącej wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr XXXVII/337/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXVII/339/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/340/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/342/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/343/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/344/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/345/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/299/2009 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój

Uchwała Nr XXXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/274/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych

Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/08 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pińczowa na lata 2008 - 2013

Uchwała Nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dolina Nidy II" w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów

Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładów budzetowych - przedszkoli Gminy Pińczów - w jednostki budżetowe

Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/359/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/274/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych

Uchwała Nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XL/365/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie poręczenia przez Gminę Pińczów kredytu obrotowego krótkoterminowego zaciąganego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Kielcach przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie

Uchwała Nr XL/366/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała Nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XL/368/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Uchwała Nr XL/369/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

Uchwała Nr XL/370/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XL/371/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie okreslenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok

Uchwała Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu8 zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów

Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. IG.III.7041/2-54/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście

Uchwała Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak:IG.III.7041/2-58/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka

Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak: IG.III.7041/2-56/09 stwierdzające nieważnośc uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów

Uchwała Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak:IG.III.7041/2-57/09stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy

Uchwała Nr XL/377/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie miasta Pińczowa

Uchwała Nr XL/378/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XL/379/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy w drodze przeatrgu

Uchwała Nr XL/380/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone na terenie Gminy Pińczów

Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie w 2010 r.

Uchwała Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczow z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010

Uchwała Nr XL/384/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 2010 - 2012

Uchwała Nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoścvi ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XLI/387/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie na 2010 rok

Uchwała Nr XLI/389/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przystapienia Gminy Pińczów do projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego

Uchwała Nr XLI/390/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego

Uchwała Nr XLI/391/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12.03.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

Uchwała Nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie

Uchwała Nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu

Uchwała Nr XLI/394/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości

Uchwała Nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częśćiowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XLI/398/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowych, na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2010 rok

Uchwała Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2010 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5868

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-12-15 12:09:26
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-12-30 11:30:20
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-12-30 11:30:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony