Zawiadomienie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.224.2021.MG z dnia 03.12.2021

2021-12-06 10:58:34 Aktualności

Zawiadomienie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.224.2021.MG z dnia 03.12.2021 więcej»

Zawiadomienie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.179.2021.AM z dnia 17.11.2021

2021-11-29 10:33:10 Aktualności

Zawiadomienie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego więcej»

Obwieszczenie o Nowym Terminie Załatwienia Sprawy znak GM-DOK-3.7700.217.2021.EP z dnia 19.11.2021

2021-11-29 09:25:38 Aktualności

Obwieszczenie o Nowym Terminie Załatwienia Sprawy więcej»

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, z możliwością zgłaszania uwag i opinii, projektu dokumentu pn."Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Pińczów"

2021-11-18 12:36:15 Aktualności

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Pińczów więcej»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.PZ-71/5458/592/2021 z dnia 15.11.2021

2021-11-18 08:17:09 Aktualności

OBWIESZCZENIE SKO więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.2.2021 z dnia 03 listopada 2021 roku

2021-11-03 12:25:10 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 roku poz.1363) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2021 roku poz.735 więcej»

Konsultacje społeczne

2021-10-29 12:01:00 Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące ochrony i promocji zdrowia. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7840.3.4.2021 z dnia 26.10.2021 roku

2021-10-28 14:00:03 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
- o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1812) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. 2021r., poz. 735 ze zm.)
Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A,
00-848 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, z dnia 16.09.2021r. (uzupełniony w dniu
28.09.2021r. i 20.10.2021r.) w dniu 17.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla
inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000
– etap I" – zadanie nr 8 pn.: „Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych
w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów – (polder Michałów)”. więcej»

Ankieta do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030

2021-10-22 10:46:24 Aktualności

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Miejska w Pińczowie podjęła Uchwałę nr XXXI/4342/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miejski w Pińczowie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. więcej»

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2021-10-21 09:52:21 Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości budżetowej więcej»