KR.ZUZ.1.4210.51.2020.AM

2020-06-09 09:43:01 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie znak: DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW: 126310

2020-06-09 09:35:35 Aktualności

OBWIESZCZENIE MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ więcej»

Obwieszczenie znak: DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ PW: 126291

2020-06-09 09:32:00 Aktualności

OBWIESZCZENIE MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ więcej»

Obwieszczenie znak: DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW: 125398

2020-06-01 14:27:23 Aktualności

OBWIESZCZENIE MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ więcej»

Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2019

2020-05-28 15:20:41 Aktualności

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Pińczowie raport o stanie Gminy Pińczów.
Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Pińczowie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2019 rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Pińczów mogą zabierać głos.
Mieszkaniec Gminy Pińczów, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Pińczów.
Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Pińczów są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.
więcej»

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności - konsultacje społeczne

2020-05-22 14:24:43 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”. więcej»

Obwieszczenie znak DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ PW: 121720

2020-04-29 10:59:24 Aktualności

Obwieszczenie znak DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ PW: 121720 więcej»

Obwieszczenie znak DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW: 121705

2020-04-29 10:56:31 Aktualności

Obwieszczenie znak DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ PW: 121705 więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE znak GPI-I-6730.6.2020

2020-04-17 11:40:42 Aktualności

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE znak GPI-I-6730.6.2020 więcej»

Obwieszczenie znak DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ PW: 120807

2020-04-17 11:08:53 Aktualności

Obwieszczenie znak DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ PW: 120807 więcej»