Wersja do druku

Zamawiający:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Klasztorna 6
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail:sekretariat@szozpinczow.pl
Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2262

Data publikacji:
2017-07-07 10:29:01

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej”

Treść przetargu:


Ogłoszenie nr 546830-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej: „Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29040387100000, ul. ul. Klasztorna  6 , 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35724-94, , e-mail szozpinczow@poczta.onet.pl, , faks 41 35772-10.
Adres strony internetowej (URL): www.pinczow.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pinczow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnek

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
bie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pinczow.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pinczow.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
www.pinczow.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta
Adres:
SZOZ Pińczów ul. Klasztorna 6, 28 - 400 Pińczów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane Roboty sanitarne Roboty elektryczne Roboty zagospodarowania terenu

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

45330000-9

45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wiedzy i doświadczenia) jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał przynajmniej 3 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty budowlane, elektryczne i sanitarne na kwotę min. 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy) każda. b) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej – w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami posiadającymi doświadczenie i uprawnienia do kierowania w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia: - robotami budowlanymi - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - robotami elektrycznymi - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia z art. 25 a ust.1 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 2. Wadium wnoszone jest w walucie polskiej. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z z 2016 r. poz. 359 ./ 3. Wadium wnoszone w pieniądzach należy wpłacić lub przelać na konto Zamawiającego w banku ING Bank Śląski nr 84105014291000000500294970 z adnotacją: „Wadium – roboty budowlane Kozubów 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto przed upływem terminu składania ofert i kserokopię dołączyć do dokumentacji. 5. Wszelkie gwarancje w oryginale należy dołączyć do oferty. Gwarancja ma być nieodwołalna, bezwarunkowa oraz na pierwsze żądanie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

zatrudnienie

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dyrektor

             Marcin Wojniak

 

 

 

Załączone pliki
1-Wzor_ oferty_Budowlane_Kozubow.docxWzór oferty (1-Wzor_ oferty_Budowlane_Kozubow.docx - 32.893 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:31:52 Redaktor: Anna Jurewicz
3.Oswiadczenie_Budowlane_Kozubow.docxOświadczenie (3.Oswiadczenie_Budowlane_Kozubow.docx - 24.972 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:32:19 Redaktor: Anna Jurewicz
5.Wykaz _robot_ budowlanych_SZOZ_Budowlane_Kozubow.docWykaz robót budowlanych (5.Wykaz _robot_ budowlanych_SZOZ_Budowlane_Kozubow.doc - 50.688 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:32:51 Redaktor: Anna Jurewicz
6.Wykaz _osob_Budowlane_Kozubow.docWykaz osób (6.Wykaz _osob_Budowlane_Kozubow.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:33:07 Redaktor: Anna Jurewicz
7.Wykaz _podwykonawcow_Budowlane_Kozubow.docWykaz podwykonawców (7.Wykaz _podwykonawcow_Budowlane_Kozubow.doc - 46.08 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:33:25 Redaktor: Anna Jurewicz
8. Grupa _kapitalowa_Budowlane_Kozubow.docxGrupa kapitałowa (8. Grupa _kapitalowa_Budowlane_Kozubow.docx - 27.999 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:35:30 Redaktor: Anna Jurewicz
Ogloszenie_Kozubow_Budowlane.docxOgłoszenie (Ogloszenie_Kozubow_Budowlane.docx - 26.63 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:35:47 Redaktor: Anna Jurewicz
Oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Budowlane_Kozubow.docxoświadczenie (Oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Budowlane_Kozubow.docx - 27.019 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:36:05 Redaktor: Anna Jurewicz
IDBIOZ_Kozubow_budowlane.pdfIBIOZ (IDBIOZ_Kozubow_budowlane.pdf - 103.46 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:36:48 Redaktor: Anna Jurewicz
Przedmiar_budowlane_Kozubow.pdfPrzedmiar budowlane (Przedmiar_budowlane_Kozubow.pdf - 952.927 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:37:14 Redaktor: Anna Jurewicz
Przedmiar_elektryka_Kozubow.pdfPrzedmiar elektryka (Przedmiar_elektryka_Kozubow.pdf - 303.932 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:37:35 Redaktor: Anna Jurewicz
Przedmiar_Roboty sanitarne_Kozubow.pdfPrzedmiar sanitarne (Przedmiar_Roboty sanitarne_Kozubow.pdf - 244.034 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:38:00 Redaktor: Anna Jurewicz
ELEKTRYKA_Kozubow_budowlane.zipProjekt elektryka (ELEKTRYKA_Kozubow_budowlane.zip - 3989.122 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 10:59:27 Redaktor: Anna Jurewicz
KONSTRUKCJA_Kozubow_budowlane_.zipProjekt konstrukcja (KONSTRUKCJA_Kozubow_budowlane_.zip - 1947.05 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 11:01:15 Redaktor: Anna Jurewicz
SANITARNE_Kozubow_budowlane.zipProjekt sanitarne (SANITARNE_Kozubow_budowlane.zip - 7066.763 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 11:02:46 Redaktor: Anna Jurewicz
SPECYFIKACJA_Kozubow_budowlane.zipSpecyfikacja (SPECYFIKACJA_Kozubow_budowlane.zip - 578.454 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 11:03:22 Redaktor: Anna Jurewicz
ZAGOSPODAROWANIE_Budowlane_Kozubow.zipProjekt zagospodarowanie (ZAGOSPODAROWANIE_Budowlane_Kozubow.zip - 450.467 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 11:03:45 Redaktor: Anna Jurewicz
Umowa_Kozubow_budowlane_.docxUmowa (Umowa_Kozubow_budowlane_.docx - 29.152 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 11:04:01 Redaktor: Anna Jurewicz
ARCHITEKTURA.zip_kozubow_budowlane.001projekt (ARCHITEKTURA.zip_kozubow_budowlane.001 - 5242.88 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:01:16 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-01_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-01_architektura_kozubow.pdf - 8054.875 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:04:16 Redaktor: Anna Jurewicz
OPIS WYKONAWCZY-ARCHITEKTURA_kozubow.pdfprojekt (OPIS WYKONAWCZY-ARCHITEKTURA_kozubow.pdf - 199.435 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:05:03 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-03_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-03_architektura_kozubow.pdf - 12141.696 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:07:14 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-04_architekura kozubow.pdfprojekt (PW-02-04_architekura kozubow.pdf - 8223.557 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:09:18 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-05_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-05_architektura_kozubow.pdf - 6209.195 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:11:46 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-06_architekura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-06_architekura_kozubow.pdf - 6147.437 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:14:05 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-07_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-07_architektura_kozubow.pdf - 6322.595 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:15:37 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-08_architekura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-08_architekura_kozubow.pdf - 8011.483 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:17:28 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-09_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-09_architektura_kozubow.pdf - 4361.192 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:18:54 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-10_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-10_architektura_kozubow.pdf - 4326.176 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:20:24 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-11_architekura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-11_architekura_kozubow.pdf - 6759.665 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:21:48 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-12-architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-12-architektura_kozubow.pdf - 4109.754 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:23:23 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-13_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-13_architektura_kozubow.pdf - 4068.256 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:24:27 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-14_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-14_architektura_kozubow.pdf - 5051.897 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:26:07 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-15_architekura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-15_architekura_kozubow.pdf - 2414.971 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:27:09 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-16_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-16_architektura_kozubow.pdf - 19868.146 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:30:43 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-17_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-17_architektura_kozubow.pdf - 7789.784 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:32:16 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-18_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-18_architektura_kozubow.pdf - 8884.912 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:34:32 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-19_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-19_architektura_kozubow.pdf - 4903.586 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:35:51 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-20_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-20_architektura_kozubow.pdf - 5144.681 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:37:23 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-21_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-21_architektura_kozubow.pdf - 7806.573 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:39:16 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-22_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-22_architektura_kozubow.pdf - 8057.484 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:40:49 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-23_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-23_architektura_kozubow.pdf - 4030.395 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:41:52 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-24_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-24_architektura_kozubow.pdf - 3424.533 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:42:55 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-25_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-25_architektura_kozubow.pdf - 5742.201 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:44:20 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-26_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-26_architektura_kozubow.pdf - 3897.746 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:45:19 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-27_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-27_architektura_kozubow.pdf - 4325.187 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:46:41 Redaktor: Anna Jurewicz
PW-02-28_architektura_kozubow.pdfprojekt (PW-02-28_architektura_kozubow.pdf - 7011.639 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:48:23 Redaktor: Anna Jurewicz
SIWZ_SZOZ_Budowlane_Kozubow.docxSIWZ (SIWZ_SZOZ_Budowlane_Kozubow.docx - 53.293 KB)
Data publikacji: 2017-07-07 12:50:58 Redaktor: Anna Jurewicz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 178
Wprowadził do systemu: Anna Jurewicz, data: 2017-07-07 10:29:01
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-07-07 13:03:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu