2007

Wersja do druku

Rejestr 2007 roku zawiera 122 zarządzenia

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 stycznia 2007 roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Mijskiego w Pińczowie

Informacja_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow

ZARZĄDZENIE NR 2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.01.2007 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2007 rok

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 5/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 6/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. przepływu informacji w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 stycznia 2007 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 stycznia 2007 roku

w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

Zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego „Opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wodociągów w miejscowościach: Borków, Mysiak, Krzyżanowice Średnie, Krzyżanowice Dolne”

Zarządzenie Nr 12/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 13/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lutego 2007 roku

Zarządzenie Burmistrza Nr 13 w sprawie powolania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 lutego 2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do kontroli realizacji zadania inwestycyjnego Hala przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie

Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2007 roku

w sprawie zwołania zebrań mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy

Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2007 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie zasad przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości funduszu premiowego oraz regulaminu premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 21/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 marca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do rozliczenia działań gospodarczo-finansowych w działalności „Wodociągów Pińczowskich Sp.z oo”

Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 23/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 24/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawiania w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku

w sprawie ewidencjonowania wpłat na budowę wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni przydomowych

Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 marca 2007 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 29/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 marca 2007 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Zarządzenie Nr 30/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2007r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2007r. z obszaru: kultura fizyczna , sport i turystyka

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. „Gacki II 5330” w miejscowości Leszcze”.

Zarządzenie Nr 32/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania: obsługa Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii

Zarządzenie Nr 33/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2007 rok.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr35/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. oznakowanie poziome ulic miasta Pińczowa

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr36/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. "usługi sprzętowo-transportowe - bieżące utrzymanie dróg wykonywane systemem gospodarczym"

Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 766 w miejscowości Brzeście (droga wojewódzka)”

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr38/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. "zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Zarządzenie Nr 39/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego „Komputeryzacja Urzędu – projekt unijny”

Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów upamiętniających wystawienie aktu lokacyjnego dla Krakowa w 1257 r. we wsi Kopernia koło Pińczowa

Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 kwietnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego

Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli funkcjonowania Pływalni Miejskiej w Pińczowie

Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 kwietnia 2007 roku

zmieniające zarządzenie Nr 19/07 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zasad przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 maja 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow nr53/07 z dnia 09.05.2007

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr.54/07 z dnia 09.05.2007

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 maja 2007 roku

w sprawie zmiany w regulaminie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/07

Zarządzenie Nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na tanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zagości

Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

Zarządzenie Nr 61/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 61/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Z A R Z A D Z E N I E NR 62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15_06_2007 rok

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

Zarządzenie Nr 64/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 64/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 czerwca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 czerwiec 2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gotówki w kasie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego.

Zarządzenie nr 67/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.07.2007 roku

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 68/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lipca 2007 roku

Zarządzenie Nr 68/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2007 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 69/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lipca 2007 roku

Zarządzenie Nr 69/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2007 w sprawie przyjęcia programów komputerowych do użytkowania

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 lipca 2007 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. geodezji, ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 7107 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lipca 2007 roku

Zarządzenie Nr 71/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku

w sprawie powołania Rady Fundacji „ Ekorozwój Ponidzia”

Zarządzenie Nr 73/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 76/07

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (w skrócie JRP) , odpowiedzialnej za wdrażanie Projektu Funduszu Spójności ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki”

Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 78 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 78 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 79/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 w sprawie przyjęcia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 81/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 82/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 września 2007 roku

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 września 2007 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska: Naczelnika Wydziały Inwestycji oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr84/07

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr85

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 86/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 września 2007 roku

Zarządzenie Nr 86/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 września 2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 87/07 z dnia 12.09.2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 88/07 z dnia 12.09.2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 90/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 września 2007

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 91/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 września 2007 roku

Zarządzenie Nr 91/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 września 2007

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 94/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 95/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2007 roku

Zarządzenie Nr 95/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 97/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 98/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia z dnia 12.10.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 października 2007 roku

Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 paździenika 2007 roku

Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 paździenika 2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 101/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 października 2007

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 76/07 z dnia 14.08.2007 r.

Zarządzenie Nr 102/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr 102/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Zarządzenie NR 107 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców

Zarządzenie NR 106 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 113/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 grudnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

ZARZĄDZENIE NR 114/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 115/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr117/07

Zarządzenie Nr 119/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6909

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-12-27 09:38:13
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-12-27 09:41:12
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2012-07-12 13:44:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony