2010

Wersja do druku

2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.01.2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na rok 2010

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.02.2010

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z DNIA 20.04.2010r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010r.

INFORMACJAo wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej

Informacja o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul.Grodziskowej 7/19

Informacja O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Złotej 18/13

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lipca 2010r.

INFORMACJA z 14 lipca 2010r.

Informacja Burmistrza miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Giny Pińczów ul. Przemysłowa etapII

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.08.2010r.

Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 29.09.2010r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy kanalizacji Krzyżanowice, Leszcze, Gacki

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod na-zwą: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki (zadanie IV: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki wieś).

Lista osób ubiegających się o zamianę mieszkania z gminnego zasobu komunalnego na rok 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu w Zawarży

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek położonych: • na obrębie Zagórzyce, dla działek oznaczonych nr ewid.: 58, 86/6, 86/8, 51, • na obrębie Zawarża, dla działek oznaczonych nr ewid.: 160/4, 144, 164/3, 166/1, 165/3, 178, 169/1, 170/3, 171/1, 172/1, 175, 243, 174/1, 311, 312, 279/1, 193/1, 181, 182, 195, 138, 179, 193/3, 189, 129, 133, 134, 135, 197/1, 156, 152, 139, 142, 143, 26, 157, 148/3, 151, 168, 170/2, 167, 154, 162/3, 163/3, 217/1, 187/2, 190, 191, 192/1, 192/2, 227/2, 194, 232, 233, 199, 234/1, 235/1, 236/1, 238/2, 238/3, 200/1, 204, 203/2, 239/1, 241/1, 206/4, 193/2, 244, 196/1, 216/1, 246, 213/1, 131, 140, 147, 149/2, 155/1, 313, 239/2, dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Zawarży – gmina Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.01.2010r.

Zawiadamia się, że w dniu 13 stycznia 2010 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : • obręb 05 : 138/2, 139/4, 139/7, 191 i 192, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Szkolnej - ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08 lutego 2010 roku

Zawiadamia się, że w dniu 12 stycznia 2010 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie sołectwa Pasturka i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 64, 228/2, 229, 230, 233/2, 236, 250/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 264/1 i 265, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zawiadamia się, w dniu 18 stycznia 2010 roku została wydana na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddziału Regionalnego w Kielcach z/s przy ul. Wojska Polskiego 65B, decyzja Nr PP.II-7331/2/2/10, o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w obrębie 13 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 219/1 i 457/3.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lutego 2010 roku

Zawiadamia się, że w dniu 09 lutego 2010 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/3/10 o lokalizacji inwestycji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży

Budowa wodociągu w Zawarży – Gmina Pińczów, zlokalizowanego w obrębie: • sołectwa Zagórzyce, dla działek oznaczonych nr ewid.: 85/1, 86/6, 86/8, 51, • sołectwa Zawarża, dla działek oznaczonych nr ewid.: 160/4, 144, 164/3, 166/1, 165/3, 178, 169/1, 170/3, 171/1, 172/1, 175, 243, 174/1, 311, 312, 279/1, 193/1, 181, 182, 195, 138, 179, 193/3, 189, 129, 133, 134, 135, 197/1, 156, 152, 139, 142, 143, 26, 157, 148/3, 151, 168, 170/2, 167, 154, 162/3, 163/3, 217/1, 187/2, 190, 191, 192/1, 192/2, 227/2, 194, 232, 233, 199, 234/1, 235/1, 236/1, 238/2, 238/3, 200/1, 204, 203/2, 239/1, 241/1, 206/4, 193/2, 244, 196/1, 216/1, 246, 213/1, 131, 140, 147, 149/2, 155/1, 313, 239/2.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy odcinka linii telekomuniacyjnej.

Decyzja Nr PP.I-7331/2/4/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego nieruchomości położonej na terenie miasta Pińczowa obręb 5 i oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewid. 193/6 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka linii telekomunikacyjnej wtórnikami 3XRHDPE 40/3,7 od istniejącego zasobnika Netii do istniejącej studni kablowej T.P. S.A.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dn 08.03.2010 dotyczące budowy gazociągu średniega ciśnienia w Pasturce

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 08 marca 2010 roku zostało z Urzędu umorzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie sołectwa Pasturka i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 64, 228/2, 229, 230, 233/2, 236, 250/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 264/1 i 265, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych w Pasturce

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

zawiadamia się, że wniesione zostało odwołanie od wydanej w dniu 25 lutego 2010 r. decyzji Starosty Pińczowskiego, udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 17 marca 2010 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : • obręb 05 : 37/3, 364/1, 364/2 i 364/3, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 25 marca 2010 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/6/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : • obręb 05 : 138/2, 139/4, 139/7, 191 i 192, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Szkolnej - ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwiec 2010 roku

przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjnej bloków gipsowych wraz z suszarnią bloków oraz łącznika w/w hali z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą oraz doprowadzeniem gipsu z istniejącego silosu na działce o numerze ewidencyjnym 1653 położonej w obrębie Chruścice

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwiec 2010 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zmiana sposobu użytkowania lokalu na Osiedlu Gacki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zmiana sposobu użytkowania lokalu (po byłym sklepie z art. spożywczo- przemysłowymi) na poziomie parteru w istniejącym budynku mieszkalno- usługowym pod potrzeby świetlicy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Przebudowa skrzyżowania w Podłężu

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 358, 612, 351, położonych na obrębie Podłęże, dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 766 Morawica – Pińczów z drogą powiatową Nr 0015T Podłęże – Janów, na długości 30,0m o szer. 2,0m, polegająca na zmianie promienia zjazdu z 5,0m na 10,0m.

Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia

Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu rolnego 2010 na terenie gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrze Miasta i Gminy Pińczów - Budowa gazociągu ul. Przemysłowa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Minister Skarbu Państwa informuje

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja Budowa gazociągu Kopernia

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście-ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”

Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) na terenie gminy Pińczów

Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) na terenie gminy Pińczów


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5883

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-11-30 09:48:12
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2009-12-31 11:39:48
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-12-31 11:39:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony