2009

Wersja do druku

  

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku zakończenia naboru na stanowisko referenta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowa odcinka sieci gazowej w ulicach: W. Jagiełły, Z. Oleśnickiego w Pińczowie

Wydano na rzecz Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy z/s przy ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, decyzja Nr PP.II-7331/2/1/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 08 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 160/8, 160/107, 160/108, 160/109, 160/110, 160/111, 160/112, 160/113, 160/114, 160/115, 160/118, 160/119, 160/12 i 229, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Władysława Jagiełły i ul. Zbigniewa Oleśnickiego).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2009r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 14.12.2009r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

„Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Pińczowie polegająca na: nadbudowie budynku hotelowego MOSiR, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi, budowie skate parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowa oświetlenia terenu, budowa sieci i przyłącza wod – kan do budynków socjalno – sanitarnych”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dom Kultury w Gackach

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w dniu 22.01.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi „Grochowiska””.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa - Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z/s przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/3/09, o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 08 - nr nr ewid. : 1, 132, obręb 13 - nr nr ewid. : 262, 263, 266, 271, 272/3, 273/5, 274/1, 275/3, 275/4, 281, obręb 14 - nr nr ewid. : 11, 12/28, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków zlokalizowanych przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).

Zawiadomienie, że w dniu 23 stycznia 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Od-dział Zakład Gazowniczy w Kielcach z/s przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/4/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 229/12, 309/4 i 311/2, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Zawiadomienie, że w dniu 23 stycznia 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa - Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z/s przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/2/09, o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 06 - nr nr ewid. : 200/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 238/1, 251, 286, obręb 07 - nr nr ewid. : 29/1, 30/1, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 174 obręb 08 - nr nr ewid. : 131/6, 160/271, 222/15, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, Pińczów obr. 10 oraz Pasturka.

Zawiadomienie, że w dniu 23 stycznia 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Od-dział Zakład Gazowniczy w Kielcach z/s przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/5/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie : • miasta Pińczowa - obręb 10 - nr nr ewid. 118, 119 oraz • sołectwa Pasturka - nr nr ewid. 64, 221/3, 236, 265, 271, 276, 278, 626, 764/1, 767/1 i 767/2, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym przy ul. Nowowiejskiej i ul. Przemyslowej w Pińczowie.

Zawiadomienie, że w dniu 31 grudnia 2008 roku została wydana na rzecz Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z/s przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.IV – 7331/2/23/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ( 0,5 Mpa ) na działkach nr nr ewid.:78; 73; 35/1; 35/2; 36; 37; 33; położonych w Pińczowie, obręb 02 ( w pasie drogowym przy ul. Nowowiejskiej i ul. Przemyslowej ). Włączenie do istniejącej sieci nastąpi na działce nr ewid.73 tj. w pasie drogowym przy ul. Przemysłowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa sieci wodociągowej na terenie Zakładu Karnego w Pińczowie.

zawiadOMIENIE, że na wniosek Zakładu Karnego, z dnia 12 stycznia 2009 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 99/3, 108, 114, położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na:  budowie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową wraz z przebudową sieci wodociągowych Zakładu karnego w Pińczowie,  budowie wyjazdu pożarowego z terenu Zakładu Karnego w Pińczowie.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Lista osób ubiegających się o zamianę mieszkania z gminnego zasobu komunalnego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w dniu 28.01.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatu Pińczowskiego, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. . „Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice; nr 0073T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów Chroberz – Rudawa – granica powiatu”.

KIEROWNIK Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych

KIEROWNIK Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c. R. Dudek, D, Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Pińczowie polegająca na: nadbudowie budynku hotelowego MOSiR, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi, budowie skate parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowa oświetlenia terenu, budowa sieci i przyłącza wod – kan do budynków socjalno - sanitarnych ”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania - Budowa gazociągu średniego ciśnienia ulicy Nowowiejskiej.

Zawiadomienie, że w dniu 02 lutego roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 02 - nr ewid. 78 obręb 03 - nr ewid.49, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do odbiorców gazu zlokalizowanych przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko miasto Pińczów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Brzeście.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Pasturka.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Skrzypiów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prognoza oddziaływania na środowisko sołectwo Włochy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w dniu 19.02.2009r. wpłynęło zawiadomienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-19/09/kk z dnia 10.02.2009r. informujące, że termin wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi Grochowiska został przedłużony do dnia 16.03.2009r.. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzasadnia to nagromadzeniem spraw w tym zakresie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji w ul. Piaskowej i Kardynała Wyszyńskiego.

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: § budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wodociągu z przyłączami wodociągowymi w ulicy Piaskowej w Pińczowie, § budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.

przebudowy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie, której zakres przedmiotowy obejmuje,, Przebudowę i w części budowę drogi gminnej ( ul. Republiki Pińczowskiej ) w zakresie od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich ( droga wojewódzka nr 767 ) do końca odcinka jezdni o nawierzchni asfaltowej w Pińczowie wraz z infrastrukturą techniczną ( urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe, oświetleniem ulicznym, parkingiem w rejonie tzw. Starej Targowicy )‘’

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko teren górniczy Dolina Nidy II.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199 poz. 1227) oraz Uchwały Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.

Zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 06 - nr nr ewid. 234/1, 234/2, obręb 08 - nr nr ewid.28/2, 29, 33, 34 i 37, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do odbiorców gazu zlokalizowanych przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.

Została wydana na rzecz Gminy Pińczów decyzja Nr PP.II-7331/2/8/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/17, 26/19, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : • „rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie polegająca na : nadbudowie budynku hotelowego MOSIR-u, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszcze-niami sanitarnymi, budowie skyte parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowie i przebudowie dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowie oświetlenia terenu, budowie sieci i przyłącza wod.-kan. do budynków socjalno- sanitarnych”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. W. Witosa w Pińczowie.

Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę gazociągu średniego ciśnienia ( max 0.5 MPa ) PE dn 90 doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. W. Witosa w Pińczowie. Włączenie projektowanego gazociągu do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 140 ( oznaczonego na mapie punktem WG ) w pasie drogowym drogi wewnętrznej [ dz. nr 75 ] w miejscowości Pińczów ( obręb 02), gmina Pińczów.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zagojska Dolna, gmina Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 31 marca 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/9/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 02 - nr ewid. 78 obręb 03 - nr ewid. 49, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do odbiorców gazu zlokalizowanych przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowych i bidowy wyjazdu pożarowego z terenu Zakładu Karnego w Pińczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2009r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: § budowie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową wraz z przebudową sieci wodociągowych Zakładu Karnego w Pińczowie, § budowie wyjazdu pożarowego z terenu Zakładu Karnego w Pińczowie, usytuowanej w obrębie nieruchomości położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 99/3, 108, 114.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Szpitala w Pińczowie

Zawiadamia się, że na wniosek Powiatu Pińczowskiego – Starostwa Powiatowego, z dnia 26 marca 2009 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 178, 179, 180, 181, 182, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/11, 123/10, 282/1, 282/2, 183, 184, 276/1, 185/1, 185/2, położonych na obrębie 13 miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku pralni z przeznaczeniem na pomieszczenia dla oddziału łóżkowego opieki długoterminowej Szpitala Powiatowego i Przychodni Specjalistycznej (pracowni fizykoterapii), oraz wykonanie krytego przejścia pomiędzy budynkiem obecnej pracowni fizykoterapii, a pozostałą częścią szpitala.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy istniejącego pawilonu strzeleckiego w Pińczowie.

Zawiadamia się, że na wniosek ZP LOK Kielce, z dnia 7 kwietnia 2009 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 51, położonej na obrębie 6 miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na: · przebudowie istniejącego pawilonu strzeleckiego wraz z budową przesłon poprzecznych zabezpieczających, do prowadzenia strzelań na odległość 25,0mb, 50,0mb, 100,0mb; · budowie ogrodzenia wzdłuż przegród (przesłon) podłużnych i poprzecznych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich w Pińczowie.

Zawiadamia się, że w dniu 30 marca 2009 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylowych szeregu SDR 11 z surowca klasy 80 o średnicy dn 90/63 mm, którego zadaniem będzie doprowadzenie gazu w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich. Trasę projektowanego gazociągu, projektuje się wzdłuż ulic: Siedem Źródeł i Batalionów Chłopskich. Lokalizacja inwestycji – działki nr nr ewid: 160/70; 160/6; 160/76; 131/13; 131/14; 131/17; 131/18; 131/19; 131/20; 162; 164/2; 167; 170; 172; 132; położone na obrębie 08 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nowej i Kamieniarskiej w Pińczowie.

Wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/12/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numera- mi : obręb 06 - nr nr ewid. 234/1, 234/2, obręb 08 - nr nr ewid.28/2, 29, 33, 34 i 37, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do odbiorców gazu zlokalizowanych przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: aplikant Straży Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: aplikant Straży Miejskiej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie.

Wszczęcie postępowania na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 08 - nr nr ewid.160/6, 160/106, 160/8, 229, 160/12, 160/11, 160/47, 160/17, 160/122, 160/23, 225, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przy ul.Grunwaldzkiej w Pińczowie z włączeniem do istniejącej sieci gazowej w obrębie działki nr 160/6 (ul.Kazimierza Wielkiego).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. 7 Źródeł i Bat. Chłopskich w Pińczowie.

Zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.IV-7331/2/13/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 08 - nr nr 160/6; 160/70; 160/76; 131/14; 131/13; 131/18; 131/20; 164/2; 164/2; 167; 170; 172; 132 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, którego zadaniem będzie doprowadzenie gazu w rejon odbiorców gazu zlokalizowanych przy ul. 7 Źródeł i ul.Bat.Chłopskich na terenie miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji nadbudowa i rozbudowa szpitala Powiatowego w Pińczowie.

wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku pralni z przeznaczeniem na pomieszczenia dla oddziału łóżkowego opieki długoterminowej Szpitala Powiatowego i Przychodni Specjalistycznej (pracowni fizykoterapii) oraz wykonanie krytego przejścia pomiędzy budynkiem obecnej pracowni fizykoterapii, a pozostałą częścią szpitala, usytuowanego w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 178, 179, 180, 181, 182, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/11, 123/10, 282/1, 282/2, 183, 184, 276/1, 185/1, 185/2, położonych na obrębie 13 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa odcinka wodociągu w Chruścicach.

Zawiadamia się, że w dniu 08 czerwca 2009 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Pińczów, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie sołectwa Chruścice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 591/1 i 754/9, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa zespołu budynków na mieszkania socjalne w Pińczowie.

Wszczęcie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Pińczów, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w obrębie 06 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 85/1, 85/3 i 85/12, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa zespołu budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wewnętrznymi. Budowa odrębnych zespołów komórek lokatorskich przeznaczonych do składowania opału. Zagospodarowanie terenu działki w zakresie budowy, dojść, dojazdów, miejsc parkingowych, schodów terenowych, murków oporowych zabezpieczających, ogrodzenia terenu działki. Budowa sieci przyłączenia mediów w zakresie enn, wodociąg, kanalizacja.”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko asystent ds księgowości.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko : Asystent ds. księgowości

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko asystent ds obsługi biura.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko : Asystent ds. obsługi biura

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1166, poło-żonej w miejscowości Chruścice, gmina Pińczów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji Skowronno, Brzeście, Włochy.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brzeście, Skowronno Górne i Włochy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu II naboru na wolne stanowisko asystenta ds. księgowości.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystent ds. księgowości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki – Zadanie I: sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skowronno Dolne, Kopernia oraz ul. 3 Maja w Pińczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczówogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczówogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy obiektu Placówki Terenowej KRUS

Wszczęcie na wniosek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddziału Regionalnego w Kielcach z/s przy ul. Wojska Polskiego 65B, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w obrębie 13 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 219/1 i 457/3, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na : • rozbiórce istniejącego budynku po byłej kotłowni przyszpitalnej (bez konieczności rozbiórki fundamentów i ewentualnie części ścian), • budowie obiektu Placówki Terenowej KRUS w Pińczowie – Oddziału Regionalnego w Kielcach wraz z wbudowanym jednostanowiskowym garażem na służbowy samochód osobowy, • budowie parkingu dla interesantów i pracowników /~ 14 miejsc postojowych/, • budowie dwóch zjazdów publicznych z ul. Republiki Pińczowskiej na nieruchomość nr ewid. 219/1.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy kanalizacji Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki.

Wszczęcie postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości położonych: • na obrębie Leszcze, dla działek oznaczonych nr ewid.: 59/1, 58/1, 57, 56, 55, 54, 53, 52/2, 52/1, 51/1, 50, 49/1, 49/2, 48/3, 48/2, 47, 46/4, 46/3, 46/1, 45, 43/1, 42, 41, 40, 39/2, 101/2, 101/6, 103/1, 106/2, 107, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178, 179, 180/2, 180/1, 181, 182/1, 182/3, 182/4, 183/2, 183/1, 184/1, 87/2, 86/4, 86/3, 85/4, 83/1, 6/2, 5/2, 85/6, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/3, 10, 9/2, 88/2, 101/2, 101/5, 101/4, 100, 99, 98, 97/2, 96/3, 29/2, 28/2, 27/5, 27/4, 27/3, 94/2, 93/2, 92/2, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530/1, 530/2, 529, 528, 527/2, 527/1, 499/2, 498/2, 506, 526, 525, 524, 523/3, 523/1, 513/18, 513/10, 513/14, 511, 510/4, 510/2, 509/1, 507/1, 191/1, 189, 188, 187/2, 187/1, 186, 185/2, 185/1, 78/1, 60/1, 59, 78/2, 82, 85/5, 32/3, 32/7, 34/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, • na obrębie Gacki, dla działek oznaczonych nr ewid.: 58/10, 178, 110, 81/3, 199/6, 195, • na obrębie Krzyżanowice Średnie, dla działek oznaczonych nr ewid.: 100, 106, 107/1, 141, 140, 185, 101, 159, 154/1, 151/1, 157, 149/1, 146/2, 146/5, 146/4, 143/3, 143/2, 68, 188, 189, • na obrębie Krzyżanowice Dolne, dla działek oznaczonych nr ewid.: 306, 380, 303, 55/1, 97/1, 96, 95, 93/1, 91/1, 88/1, 86/1, 83/1, 38, 55/3, 18, 54, 51, 103, 102, 101, 100, 99, 281, 282, 283, 284/1, 285/2, 285/1, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki (zadanie IV: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Gacki wieś).

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko : Referent ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko : Referent ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej

Decyzja wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/22/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : • obręb 08 : 28/2, 43, 44, 45, 47, 48/4, 50, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (maks. 0,5 MPa) dn 63 PE doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Nowej i ul. Ariańskiej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy kanalizacji sanitarnej Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obr. 4 i 11.

Budowa kanalizacji na terenie sołectwa Skowronno Dolne i Kopernia oraz na terenie miasta Pińczowa obr. 4 i 11.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy wodociągu w Zawarży.

Wszczęcie postępowania dla inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu w zawarży.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.11.2009r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8593

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-12-15 12:18:58
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-12-30 11:35:44
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-12-30 11:35:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony